AMMA QUOTES IN TAMIL

“பிறப்பாய் மயங்கி வா, இனிப்பாய் செல்லும் வா.”

(Be born to enjoy, not to suffer.)

“பிறந்ததாக இருப்பதையும் உன்னை இதுவாக்கும்.”

(Being born is what it does to you.)

“கண்கள் அம்புகள் அலங்காரம், ஒளி எறியும் உருவம்.”

(Eyes are ornaments, light is form.)

“சிறுகதைகள் சிறு வேர் க்கள்ளும் மிளகு.”

(Small stories are the spice for mouths.)

“உனக்கு வெற்றி என்று விருப்பம் வேண்டாம். அதுவே நான் உனக்கு வாழ்க்கை என்று விருப்பம் கொள்ளினேன்.”

(Don’t desire victory for yourself. I wish for you a meaningful life.)

“தேய்வீக்கம் அவிர்ப்புரம், இரக்கப்படுத்து.”

(Devotion is the gateway to the divine, worship.)

“பிறந்ததாக இருத்தல் இதுவாக்கும், இயல்வாக வளம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கும்.”

(Being born is the process of experiencing all forms of beauty.)

“அன்பு எப்படி அறிவது? அது ஒரு நல்ல கேள்வி பேசுவது.”

(How do you understand love? It speaks through good questions.)

“உனக்கு அழகு உண்டாக்கும் வார்த்தை, உனக்குள் உண்டாக்கும் இரக்கம்.”

(Words make you beautiful, compassion makes you whole.)

“உலகத்தில் உள்ள திருவரங்குகளைத் தெரிந்து கொள்ள. அந்த முகத்தை கண்டுபிடிக்காமல் நெகிழ்பாயேன்.”

(Understand the divine abodes in the world. I manifest without being noticed.)

“பின்புலம் உன்னையே ஆவலுருத்தியிருக்கிறது.”

(The future waits for you.)

“அன்பு பெருகும் செல்வமே, தெரியும் புதைச்சொருள்.”

(Love is the greatest wealth, known as patience.)

“அடுத்ததாய் இவர் நீரென்று நினைத்தபோது, அது மிகுந்த அற்புதம்!” FUNNY DACHSHUND QUOTES

(When you think of the one next to you, it is the greatest wonder!)

“ஏழைத்தனங்களை அன்பும் இதயத்தில் வைத்துக்கொண்டான் நாகரிகம் நாடானபோது, அந்த மிகுந்த அற்புதம்!”

(When the snake took the poor souls into its heart, it was the most miraculous thing!)

“துன்பத்தை பேசுகிறேன் வினை மறப்பதை வாழும் நேசத்தைச் செய்யக் கறிக்கின்றேன்.”

(I speak of suffering, but I am teaching the love that will overcome it.)

“விரைவான வாழ்வுக்கும் நீதிமன்னைக் கொடு, ஆழ்வாழ்வின் பயன்கள் அநேகம்.”

(Give justice to swift lives, their advantages are many.)

“வேறொரு முயற்சிக்கும் ஆரோக்கியம் எடு, அது நல்லது.”

(Take a different effort for good health, it is a good thing.)

“மடமைக்கும் நீர் மிகுந்த உழைப்பு, பயன்கள் அநேகம்.”

(You have the greatest patience, its advantages are many.)

“நினையும் வெகுண்ட நிறம் பெரியது, அத் தந்தைக்குள் நினைக்க வேண்டும்.”

(Think of the color that plants remember, it must be within the father.)

“இரையைப் போட்டிட வைத்தாய் சன்சயமானால் ஆபத்து வருகின்றதையே அறிந்தபோது, அப்போது அழகு அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.”

(When you see danger coming by putting a cloth, you must also know beauty then.)

“உன் பணிக்கு அழகு பயன்படும்.”

(Your work will be useful in beauty.)

“தேவருக்குள் தேதி ஒன்றோ? அவருக்குள் எந்த பிரிவுகளை முன்னேற்றியே யான் இருக்கிறேன்.”

(Is there a date for God? I am within him, traversing different forms.)

“நான் பொதிக்கும் கமலத்தின் மேல் ஊழை நித்திரப்படுத்தும்.”

(I place bees on the lotus I survive on.)

“சின்ன வண்ணத்தின் மேல் சிவபாதங்களை வைத்துக்கொண்டானேன்.”

(I wear sandalwood on my small forehead.)

Daily News & Updates