BHAGAT PURAN SINGH QUOTES IN PUNJABI

“ਮੈਂ ਸਚਚਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਵਾ ਦਿਵਾਣਾ ਬੱਚੇ”

(I am a madman of true love, my child)

“ਕਦੇ ਇੰਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਚ-ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ”

(Not everyone can possess humanity, but everyone can be tested and evaluated)

“ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਕ ਜਗਹ ਜਿੰਦਗੀ ਏਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰਾਹਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋਹੂਬਤਾਂ ਲਹਿ ਲਹਾਉਣੀਆਂ ਹਰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ”

(In this world, life is one and love should be spread on every path)

“ਕਾਚ੍ਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ”

(Turning mud houses into palaces is the greatest service)

“ਵੈਰ ਦੀ ਹਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਦ ਨਾਲ ਸ਼ਤਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ”

(Stay within the limits of enmity and words, but exceed the limits of service)

“ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉ ਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਂ? ਸਚ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਮਿਟਾ ਦੇ ਜੀਅ”

(I laugh, I cry, so why shouldn’t I get dirty? Thanks to God for being true, he destroys the ego)

“ਕਦੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਾਤਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ”

(Sometimes go beyond the limits, books only speak of birth)

“ਸਭ ਤੋਂ ਵੰਡਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਠੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਨੇ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਖੋਡਾ ਜੀਣਾ ਨਾਅ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ”

(Be thankful for the air you breathe, life is a game, those who play it well)

“ਅਸੱਧ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਠ ਨਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਹਾਂਂ ਸਿਖਲੂਂਗਾ ਇਹ ਪਠ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਇਹਨੀ ਬਹੁਤ ਹਨ”

(I have not yet mastered these teachings, but I will learn that they are very important) “ਚਾਹੋ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੋ, ਸੇਵਦੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਓ”

(No matter how small you may be, become great in service)

“ਸੇਵਾ ਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਹੈ”

(Service is the main path to attain the kingdom of saints)

“ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾਤਾ”

(Education is the guru of life, the giver of life’s essence)

“ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਘੁਮਾ ਜਾਣਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾਂ” ANGEL ON MY SHOULDER QUOTES

(Even if I lose my way, I am prepared to serve)

“ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਨ ਮਿਲੇਗਾ”

(Life is the biggest school, it is a category that can only be achieved through experience)

“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਧਰ ਲਈ ਹੰਡੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਚਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਿਫ਼ੱਕਰ ਕਰ”

(I am a vessel for your salvation, but you should worry about finding the true path yourself)

“ਹਰ ਇੰਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਾਨੀਅਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”

(Every person should share their humanity with others)

“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਏਕੱਠੀ ਗੁੱਚੀ, ਜੇ ਇਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਚੀਰ ਨਾ ਲਓ”

(Life is a collective basket, if you don’t intend to eat here, don’t tear it apart)

“ਸੋਂਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ”

(Work with thoughtfulness and understanding, just as the great Baba Purshottam did)

“ਜੁਝਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸੇ ਦਾ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਸਰ ਖੱਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ”

(The government puts a stamp of disappointment on those who struggle, but the influence of hope turns it into a palm tree)

“ਕਦੇ ਸ਼ਤਿੰਦਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸੱਥਾਵਾਰ ਘੜੀ ਨਾ ਬਣੀ”

(Never let the blessings of the oppressed be forgotten, create an everlasting moment for their service)

“ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੱਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ”

(Was I enough alone? No, because love is the greatest fortune I carry with me)

“ਜੇਦੀ ਭਰੋਸਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡੌਦਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨੀ ਸਕਦੀ”

(No one can spit on the world except for the one who tramples on all trusts)

“ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਹਾਂ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਗੌਰਾ ਕਰ ਓਦੀ ਖੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਨਾਂ ਹੈ”

(This world is the biggest cheater, many have gone in its name, but see how many have torn the veil of its happiness)

“ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਖਿਤੇਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਟ ਦੋਈ / ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪ ਸੱਕੋਂਦਾ ਹਾਂ”(Living with poverty was a very limited field, but I could erase the books of service in just two days)