BOOKS QUOTES IN TAMIL

“வாழ்க்கையில் வெற்றியைப் பெரிதும் மனதில் பொதியிடுங்கள்.” – ஆன் சிவராம் “Embrace victory in life with a grateful heart.” – Ann Siwaram

“உன் மேம்பாட்டு, உனக்காக முடிவு செய்.” – அப்துல் கலாம் “Make your efforts and decisions for yourself.” – Abdul Kalam

“இனிமையான வாழ்க்கை என்றால் இருக்கும் நலமான உணர்ச்சி.” – மஹாத்மா காந்தி “A meaningful life is one filled with good intentions.” – Mahatma Gandhi

“மனிதனின் முதன்முதல் எப்படி முடிவு செய்வது என்று அறிந்தால், உன்னை யார் பிரிப்பார்கள் என்று மிகுந்தகவாறு மேம்பட்டிருக்கும்.” – ஷேக்ஸ்பியர் “Know first how to finish what you started, and then others will appreciate you.” – Shakespeare

“மெய்ப்படும் கதைகளை நாட்டவேண்டும், நண்பர்கள் கதைக்கும் சொல்லவேண்டும்.” – சூர்யா “Live stories worth telling and tell stories worth listening to your friends.” – Suriya

“ஒரு நாள் மட்டும் வாழ வேண்டாம், கனவு கடல்கள் ஏழைகளுக்கும் வந்து வர வேண்டும்.” – குறும்பிரமண்யம் “Do not live just for a day, but come to fulfill the dreams of the poor as well.” – Kuru Bramanyam

“பலதமிழ் இல்லையாளர்கள் கனவுகளை அடைவதைப் பிரதியேகமாக வேண்டும்.” – மு.வேன்கடேச சுப்ரமணிய பிள்ளை “Non-Tamils should specially embrace Tamil dreams.” – M. Venkatesh Subramanian Pillai

“எதிர்பார்ப்பை பாதுகாக்கி வரும் காலங்கள் அற்றுத்தவனை பாதுகாக்கும்.” – வினயகா திருவுமலை “Times that come to protect someone will remove their opposition.” – Vinayaga Thirumalai

“உபாதியின் சாதிக்கப்போகும் அதிர்ச்சி மேல் வந்து மிகுந்ததாகும்.” – குமாரன் “The success that comes after overcoming obstacles will be the most rewarding.” – Kumaran

“மானத்தை விட்டு ஆக்க முடியாது, ஆனால் ஆகாதவைகளை எதிர்பதிக்க முடியும்.” – சுசீந்திராநாயகன் “You cannot change people’s minds, but you can challenge their actions.” – Sujintha Nayagan

“உன்னோன்றால் வந்தது அற்பம், மறப்பதற்கோ அதுபோலாகும்.” – ஜாஹி ஜெக்யா “What comes with you is magic, what you forget becomes like that.” – Jahi Jekya

“கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு.” – ஆண்டச்சாமியார் “What is learned is a handful, what is not learned is the size of the world.” – Annachamyar

“துன்பத்தைப் பார்க்கிற சமூகம் நன்றானது, அதனால் மாணவன் நன்மை அடைவது நிச்சயம்.” – குரலுவாய் “A society that acknowledges pain is good, and so a student attains goodness.” – Kuraluvai ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE QUOTES

“முயற்சிக்கும் போதே வெல்வது விடாமல் முயற்சிக்கும் போது முடியும்.” – சுருக்குபல் “What cannot be achieved without trying, will be achieved when you try.” – Surukkupal

“நீங்கள் மிதக்கலாமே, ஆனால் மறக்காதீர்கள்.” – முதலிய மழலை “You can forget to cry, but never forget.” – Muthalai Mazhalai

“பற்றியிழப்ப உனைப் போற்றல் மிக அரிதாகும்.” – நரேந்திர மோதி “Praise for overcoming difficulties will be greatly rewarding.” – Narendra Modi

“நம்பிய பேந்தர்களை மிதித்திட நயமாக செயல்படுத்த வேண்டும்.” – சரத்த்தா “We must act with discipline in order to fulfill the hopes of our leaders.” – Sarath

“மதியாசனத்தின் வகை இருபது விதமாய் வேறுபாடுகள் அந்தகார தான் மேல் போகும்.” – மயூர ராகவன் “A variety of fifty types of midday discipline will dispel darkness.” – Mayoor Raghavan

“அந்த மார்க்கம் தான் நம்பிக்கைக்காக இருக்கும்.” – பொன்னி “That path is what remains for hope.” – Panni

“உன் வழியில் செயல்படும் தப்புகளை முன்னிலையாக நிறுவு.” – திருவள்ளுவர் “Preserve mistakes made on your path as lessons.” – Thiruvalluvar

“படிப்பிற்குரிய கற்றை கற்றுக் கொள்.” – மகாகவி பாரதியார் “Learn from what you have not learned before.” – Mahakavi Bharathiar

“அபூர்வ ஆத்மியான நீங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக உணரும்.” – காந்தி “Recognize the unique soul in each one of you.” – Gandhi

“அன்பற் றாதல் தீண்டிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும்.” – வைணவ ஸித்தாந்தம் “You must continue to give without expecting love in return.” – Vaishnava Siddhantam

“என்றும் கர்த்தருக்குச் சமர்ப்பிக்கின்றோம், மனிதனுக்கே ஏற்றுக் கொடுத்துள்ளோம்.” – ஸ்ரீசித்தி “We always offer ourselves to God, but we give ourselves to humans.” – Srishti

Daily News & Updates