BREAKUP QUOTES IN MALAYALAM

“നിനക്ക് സൗഹർദം വേണ്ട, ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ.” “You want friendship, I want dreams.”

“സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യതിചലിച്ചു, മിഥ്യയായി ബന്ധം തുടർക്കുക ആഗ്രഹിക്കുന്നു.” “Crushed dreams, false connection, desiring to continue.”

“എന്നെ മരണക്കാര്യം ബന്ധിപ്പിക്കാനായി ഇത്രയും തിരിച്ചറിയും.” “To forget my existence so eagerly.”

“എനിക്ക് ശ്രദ്ധ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ, മൂല്യം കുറയ്ക്കാൻ നിനക്കുണ്ട്.” “With the attention I received, you have reduced my value.”

“പ്രാണനോടുള്ള മനസ്സ് കളഞ്ഞപ്പോൾ, അത് സത്യമായി നമ്മുടെ ഇല്ലിതെങ്ങനെ?” “When the mind detached from the soul, how can it be our reality?”

“നമുക്ക് സ്വകാര്യം വാങ്ങിവരുത്തേണ്ടതാണ്, ഇതിൽ എനിക്ക് വിരുദ്ധം.” “We should seek individuality, I am against this.”

“വല്യഞ്ഞൊരു ആലോചന, സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ശോകമുണ്ടാക്കുന്നു.” “A weak thought, leading to grief in dreams.”

“നിനക്ക് പൂർണ്ണത വേണ്ട, എനിക്ക് ആഠിക്കാൻ സാധിക്കാൻ.” “You want perfection, I want to survive.”

“നിന്നെ പൊട്ടിച്ചതിൽ ഒരു അമ്പാട്ടു എണ്ണിച്ചുകെട്ടിയാൽ, ഇത്രയും പൊന്നാന്നും എന്നോടുണ്ട്.” “In crushing you, only I got hurt so much.”

“പ്രണയം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം നഗ്നതയിൽ ആരാഞ്ഞുകാണുന്നു.” “If love was mutual, he would be seen naked in vulnerability.”

“പ്രണയം ഒരു സുരക്ഷാവിലയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ വേണ്ടതെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നവർ.” “Love is a security, now only caretakers of desire remain.”

“പ്രണയം അന്വേഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ.” “Love is searching, but I am already broken.”

“എന്റെ സ്വകാര്യതയെ നേരിട്ടുപോലും ബന്ധപ്പെടാൻ എത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിലും, നീ മെലഞ്ഞുതലൂണതട്ടാനാണ്.” “No matter how difficult it is to align our individualities, you insist on being stubborn.” SILLINESS QUOTES

“കൗന്തുള്യതയുടെ മാറ്റത്തിൽ തെറിയില്ലെങ്കിൽ, നാം താഴെ തരതിലേക്ക് ബന്ധം ബീസ്റ്റാനല്ലേ?” “If we don’t know the change in love, aren’t we destined to fall to the bottom?”

“പ്രണയത്തിലെ സ്വകാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ട് നടത്തിയ ആപത്കാലം സംഖ്യയായിരുന്നു.” “I tried to resolve the inner conflict in love, and that phase turned out to be a multitude of misfortunes.”

“എനിക്ക് അമ്പാട്ടിനുമുപത്തിയൊരു നാളുകൾ വേണം, പണം കൊണ്ട് ആണ് ഈ സ്വപ്നം തരാം.” “I need forty-one days of darkness, money can fulfill this dream.”

“പ്രണയത്തിന്റെ മീരത്തിൽ നിറഞ്ജാതിയെന്നും പെൺഗണമെന്നും അമ്പാട്ടിൽ പറ ഞാനല്ലേ? സത്യത്തിൽ, ഞാനെനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.” “Aren’t I the one who said no to the boundary set by love? In reality, I didn’t need it.”

“പ്രണയത്തിന്റെ നന്തിക്കാശം തിരിച്ചെയ്യരുത്, അതിൽ ഞാൻ പ്രമാണവും.” “Don’t revive the fantasy of love, I am also an evidence in it.”

“പ്രണയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിഗണിച്ച്, ഞാൻ ആരായി?” “Considering love’s accountability, who am I?”

“പ്രണയത്തിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായ രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവരുടെ വിരുദ്ധമായ ആസക്തി… ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.” “I lost my individuality in love, the interest in other’s opposition… This life is coming to an end.”

“പ്രണയത്തിനിടയിലെ എന്റെ മനസുകളുടെ സാമീപ്യം കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ എത്രയും വല്യവുമായ രൂപമായി.” “When I saw the intimacy of my mind in love, I became extremely weak.”

“പ്രണയത회്ചോദനയ്ക്കപ്പുറം, ഞാനും പ്രാണനും സ്പർശിച്ചു, ഞാൻ ജീര്‍ണ്ണനമായി പേടിമാറാൻ.” “Apart from the call of love, I touched myself and the soul, to transform into decay.”

“പ്രണയത്തിന്റെ ഉന്നതകീർത്തിയുടെ മുഴുവനും ഒരു സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ, ഞാൻ അലങ്കാരമായി വിലപ്പേയുണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.” “In the eclipse of love’s fame, I craved to be ornamental.”

“പ്രണയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സു വിശദമാക്കാൻ പോയാൽ, യാതൊരു രസതന്നെയും തേടാമെല്ലാം ആവുകയില്ലേ?” “If I try to clarify my mind about what I gained from love, won’t I lose any taste at all?”

Daily News & Updates