BROTHER AND SISTER QUOTES IN TELUGU

వాయిదని నీ యొక్క ఒంటే ఏమిటి చెప్పుకోలేదు. (What do you want me to say about brother-in-law?)

నేను అన్నయ్యతో లేను కానీ ఎన్నింటికినే అన్నయ్య తన జీవితంపై ఒక్కసారి చిరాణాభినందించాలి. (I may not have a brother, but I can always congratulate my brother-in-law once in a while for his life.)

సిస్టర్లు ఆనందంగా సీట్ బాగుండాలని మనస్పూర్తిగా ప్రయత్నించుకోవాలని నా శుభాకాంక్షలు. (Wishing my sisters to have comfortable seatings.)

భాగ్యం చాలామందికి అకౌంటర్ ఉన్నాలని చెప్పుకోవద్దు కానీ, నా సిస్టర్‌ని చూసి మీరు ఎప్పటకు సృష్టించారు తెలుసా? (You should count on having an accountant for good luck, but did you know how long it took for me to create my sister?)

నా పక్క ఉన్న నన్నయ్య కనుకుంటే, నా జీవితంపై ఆంధ్రటన్ని ఉత్పాటనం చేస్తా. (My paternal uncle, who lives next to me, influences the Telugu on my life.)

మీకు ఈ సూచనలు ఇవ్వలేదు బట్టకు, అమా సూచన చూసి అడగండి. (I don’t give you this advice for free, ask me after watching her advise.)

అక్కని అక్కలాంటి ఒంటే పుట్టినప్పుడు మన జీవితంలో ఇతడుగా ఉంటాడు. (There is someone like you in our life since the birth of our sister.)

ఒక సిస్టర్ ఎన్నెలుగును కొట్టేవద్దని తెలుసా? (Did you know that one sister can give centuries?)

వింటే నాకింత నిజమైన ఆనందం, స్నేహం మరియు ఆనందాన్ని పొందడం కదా. (Listening to you is the true joy, getting your love and happiness.)

సిస్టర్‌ని కూడా కొనసాగండి, మరిన్నివేల ఆనందం కలుగడం తప్పుకు ఉందని. (Take your sister with you too, it’s a mistake not to let her enjoy it again.)

మీకు సిస్టర్‌ను ఉద్భవించడంలో మనస్పూర్తి చూపవద్దు. (You should inspire yourself when giving a birth to a sister.)

నాంకు మీ పెళ్లి దోషాలు లేవు, నాన్న చూసి ఒక్కసారి మీకు గూర్చి చెప్పి. (I don’t have any blame for your marriage; ask my father once and tell you.)

నా అన్నయ్య యొక్క మరణం అనిపించే చిన్న విషయం లేదు. (The death of my brother-in-law is a minor issue.) HOMESCHOOL QUOTES

నన్నయ్యతో నాకు నైజ జీవితం మరియు ఆనందం మరియు ఆనందంపై వ్యాధిని పెట్టండి. (Have the real life and joy and infect the disease on happiness and joy with my paternal uncle.)

నా బోతు పిల్లలు భాగ్య అంటారు ఆనందం తత్వం. (My father-in-law says that his granddaughters are the principle of happiness.)

పెళ్లి ఇప్పటికే చేయటానికి చాలా అక్షతలు చేయలా పనిచేయాలి. (We have to do a lot of rituals to get married now.)

సిస్టర్‌ని ఆకర్షింపచేశా నన్నయ్యరు చంపుతారు. (Paternal uncles can’t kill their sister.)

నాన్నయ్యతో నిలబడ్డం అనిపించే సంతానాన్ని పెడిస్తారు బేట పెళ్లికి. (They take incentives by demanding offspring and stabilizing with my paternal uncle.)

నా మొగుడు పుట్టిన తరువాత నాకు తల్లిః పెళ్లి కాక ఆనందంలా వచ్చింది కాటు. ఒక మూడు సంవత్సరాలు నేను షవ్రి చేసుకోండి. (I was born after my sister and came as the happiness of mother-in-law. But I slept for about three years.)

అక్కని అక్కలి దాగిన పెళ్లికి నాన్నయ్యం ఉన్నదంతా? (Did my paternal uncle hang around in your sister’s marriage?)

సాయంత్రం మూడు సార్లు మందులు, నిజంగా కొంచెం గట్టిగా ఉండే మద్దతిని చూసి కొచ్చ ఐయించండి. (On Monday, Wednesday, and Thursday evenings, please increase your strength by looking at a small strong creature.)

మీ సిస్టర్‌ను చూసి మేరేం చేయాలి? (What should I do after seeing your sister?)

నేను మీ సిస్టర్‌ని ఎప్పటికి షవరీ చేశానో తెలుసు? (Do you know when I will make your sister sleep?)

చిన్న సిస్టర్‌ని చూసి ఇది నాకింత లేకుండి. (I don’t need it to see the little sister.)

Daily News & Updates