EMOTIONAL BREAKUP QUOTES MALAYALAM

കിട്ടാതെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നും വിരിയുന്നത് കഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ പുതുതായി കിട്ടുന്നത് നന്ദിയുള്ളതായിരിക്കും.

(Feeling happy without someone can be painful, but finding someone new is always appreciated and thanked.)

ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആദ്യത്തെ വിരിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാമെല്ലാവരും കഴിയും.

(Starting a new life is not just your responsibility, everyone can enter the first ladder of the flight.)

നിന്നെ കാണാൻ പോകുന്ന ആ കണ്ണീരുകൾ നിന്നെ സ്നേഹങ്ങളും സ്നേഹിക്കും എന്നു പറയുക എനിക്ക് പിന്തുണ തരും.

(Tell me that the tears that come when I see you will love you and take care of you.)

ഒരു പൂവും കൂടുതൽ കല്യാണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ വളരുന്നത് കഷ്ടമാണ്.

(There may be more flowers and more events to celebrate, but growing up is always painful.)

നല്ല കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കണമെന്നും കത്തുക, നല്ലതും പരിപാലനത്തിനുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വാതിൽ മലയായി പോകും.

(Aim for good things and take good care of them. If only good things were taken care of, the wind would only go to the lips.)

സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നാം മറന്നു വിട്ടു കാണും, പക്ഷേ വിയോജിക്കാതെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെ ഒടുക്കും നാം തുറക്കും.

(We may miss the opportunity to love, but without separating, we will close the depth of that great love.)

നിറയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്റെ എച്ചരികൾ, പക്ഷേ കുടിയേറുകയാണ് എന്നും എനിക്ക് അറിയാം.

(I remember many things, but I know that I have to move on.)

തീയതി കരമാവാൻ പിടിച്ച ലോകത്തുനിന്നും ബ്രക്കപ്പ് ഒഴിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്യമുണ്ട്.

(We have the freedom to break the barriers that hinder us, even from the most calamitous times.)

ഒരു പുതിയ വഴി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു, അത് എല്ലാ വിളിക്കാൻകറുത്ത നിമിഷങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ടിയിരിക്കുന്നു.

(We are now starting a new path, which is ahead of all the summoned moments.)

എല്ലാവരും എല്ലാവരും വളരെ പ്രയാസം തീയതിക്കു വഴി വ്യത്യസ്തമായി നോക്കുകയും ചെയ്യണം. HOCKEY QUOTES

(We must all look different as time is a very challenging path for everyone.)

കാര്യങ്ങൾ പാടുന്ന മനുഷ്യന് എനിക്കു എങ്കിൽ തിരുത്തിയ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കണ്ട് അത്യാന്തം സമാധാനമാണ്.

(I am very relieved to see the person who made a mistake and the person who made a mistake.)

സന്തോഷത്തിന്റെ പിഴമ്പുകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂക്കൾ വേദനിച്ചുകൊണ്ടു പോകും.

(The thorns of happiness will eventually lead to the flowers of love.)

ഒരു പ്രണയം സമാധാനം നൽകിയിരിക്കുകെന്നാൽ അൻപോൾ മാത്രം ഒരു നല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാവും.

(If love gives peace, then only affection has a good meaning.)

വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളും തിരികെ പെട്ടു നിൽക്കുന്നവയും ഒന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു കൂടിയെടുത്ത ശബ്ദവും.

(The flowers that grow and the flowers that fall are not everything, but the sound of being picked up together.)

എനിക്ക് എനിയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, തീയതി പിടിച്ചത് കരങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരു സർവനാശം സൃഷ്ടിച്ചത്.

(You told me you were done with me, but what you meant was that you held the ashes of destruction reality and created.)

അഹിംസയും സമതയും പഠിക്കാനാവാത്ത നമ്മുടെ ധർമ്മമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പണിതരികേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിന് ഞാനൊരു ഉരുട്ടെഴുതിയ പുസ്തകം വേണമെങ്കിൽപ്പിന്നെ ആ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെന്നതിന് വളരെ പ്രയാസം ആവും.

(If our religion should not suffer from nonviolence and equality, I have to write a complicated book, which would be very difficult.)

വിഷമങ്ങളിൽ എഴുന്നുനിൽക്കുന്നവർ, നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ണിൽ കിട്ടിയവരും, ഒരു നല്ല വാക്കും ഇല്ലാത്തവരും ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

(I always support those who stand up in adversity, those who have lost their eyes, and those who have no good words.)

തീയതിയിൽ ഇനിയും വിരിയുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ വിയോജിക്കാതെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക.

(There is no meaning to say that it is still hot, but let us find peace without separation.)

എനിക്ക് പുതിയ വഴികളെന്നതിൽ വളരുന്നതും ഒരു വിശാലതയും ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിലേക്കും എ

Daily News & Updates