ENEMY QUOTES IN TAMIL

எதிர்கிலாய் வந்தவர்களின் பலன் நாம் மட்டும் அறிந்து கொள்ளுவோம். Let us learn from our enemies.

பெரிய எதிரியானவர்களைப் போல பிறரையும் அறியும் திறவுகளை காணுவோம். Let us learn to see the motives of others like great enemies.

எதிரியின் கைகளில் பாதுகாப்பிற்கு இன்பம் உள்ளதே. There is pleasure in guarding oneself against the enemy’s hands.

உடம்பைப் பாதுகாக்கும் எதிரியின் பொருள் யாவரும் அறியவில்லை. No one knows the enemy’s true intentions that harm the body.

உடம்பைப் பாதுகாக்கும் வெறும் தனிமையையும் உடைக்கின்ற எதிரிகளில் அதிகம் இருக்காததால் அவர்களை மிரட்டலாகவே பிரிக்கின்றோம். We triumph over enemies who lack not only physical strength but also mere resistance.

மீண்டும் மீண்டும் செல்லும் எதிர்களைப் போல நான் மிகுந்த ஆற்றலும், உடம்பும் உள்ளேன். I am filled with immense courage and strength like an enemy that keeps on coming.

எதிர்களின் மீது விரைவில் கையெழுத்துப் பட்டையின் போதும் கண்டிப்பாய்வுக்குள்ளே கூடும் நொடிகள் மிகுந்தது. Every moment counts in the investigation of enemies, even when holding a pen quickly over paper.

உண்மையான உள்ளம் மட்டும் எதிரிகளை தின்ற உரிமையை பெரும்பாலும் குறித்து குப்பைப் புறம்போட்டனர். True courage is not about conquering enemies, it’s about understanding the right to be eaten.

களமிறங்கிக் கொண்டிருக்கும் எதிரிகளை அலட்சியமான அதிசயத்துடன் நோக்குவோம். Let us examine enemies with phenomenal curiosity that springs from interest.

சத்தியத்திற்கு முற்பட்ட எதிர்களின் கற்றல் இல்லையென்றும், அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தைச் செயற்படுத்துவோம். Even if enemies lack knowledge of truth, let’s manifest that very truth.

பேரற்ற விரைன போரின் மூலம் உரிமையில்லாமல் வாழ்ந்து பொருத்துவோம். Let us live without fear, defeating war that quickly unravels without power.

எதிரிகளின் துணையாக அமைவில் பூரியும் சிறுமை மிக்க செயல்களேயாவது எம்மை ஆளுவன. Noble actions speak louder than the smallest of the companions of enemies.

உண்மைகள் போல் உண்மைப்படும் போது எதிர்களை வீழ்த்துவோம். Let us conquer enemies when truths become manifested like truths. IF YOU CAN T MAKE TIME FOR ME QUOTES

ஏற்படுகின்ற யுத்தங்களில் குதித்துவிடுவோம் என்று அன்பானது மட்டுமே ஆதரிப்பது எளிதானது. It is easy to show compassion only when we let go of the battles that are happening.

எந்த எதிரியின் கைகளும் உள்ளதாய் எனக்கு அலட்சியமான மூளை உள்ளது. I possess an extraordinary brain that always has the capabilities of an enemy.

எல்லோருக்கும் எதிரான போரில் ஏற்படவில்லையென்றும் அதிருமல் நோக்குவோம். Let us look unafraid, even though there is no battle against everyone’s enemies.

அடக்கமும், அறிவும், பத்திரமூட்டலும் தமது வீர வெற்றிற்காகத் தயங்கும் எந்தத் துன்பத்திற்கும் பதிலாகச் சூழல் தரும். Discipline, knowledge, and writing are environments that offer a response to any adversity that painstakingly cares for one’s courageous victory.

எதிர்கள் தூற்றுகின்ற போது முக்கியமான உண்மையை மற்றவர்களுக்குக் கூறுவோம். Let us convey important truths to others when enemies are distorting them.

நாமாகால மொழிகளைக் கேள்விப்பதைக் கையாளுகின்ற எதிர்களுக்கு கூறுவோம். Let us speak out to enemies who try to halt us hearing the voices of the future.

அந்த பெண்ணுக்குப் பும்படைந்த சின்னமில்லாத அணைத்து சமயத்துக்குப் பொருத்தமான சகனம் உண்டு. There is an ever-present sacredness that coincides with all moments for that girl without any dwarfed ambition.

முடிவினை மதிப்பானதாக அலகுபடுத்தும் எதிர்களை வாழ்க்கையே மதிப்புபோல் உருவாக்குவோம். Let us transform enemies who weigh decisions into a significant validation like life.

அனைவரும் உண்மையை மட்டுமே அடையலாம் என்று எவனோ கெட்டவரை எதிர்த்துக்கொண்டே செயல்படுகின்றவர். Whoever engages in enmity thinking that only truth can be possessed, they knowingly involve themselves defying their own intentions.

எந்த வில்வி மனங்கள் முதலாகவே வெளியே விடும் அது தந்துவிப்பவர்களின் நிலையைக் கண்டிப்பாய்வோம். Let us examine the position of those who give using whatever internal space they have, which is absorbed in full.

எப்பொழுதாவது எத்தனையோ தொடர்புகள் முன்வந்த அனைவருக்கும் சில அமுதமும் தூயவுமான ஒரு உண்மை இருக்கும். There is always a certain truth that comes with many relationships that have offered refreshing nectar to many at some point.

Daily News & Updates