FAMILY QUOTES IN GUJARATI

પારિવારિક કટાક્ષોમાં આપસને જોડે રહેતાં છે. (Parivārik kaṭākṣōmāṁ āpasnē jōḍē rahētāṁ chē) – Family stays connected through glances.

પરિવાર એવા સ્થળ છે જ્યાં હું મનાઈ ખુશબૂને પણ મેહૂંગાં ગાલું બનાવી શકું. (Parivār ēvā sthala chē jyāṁ hun̄ manā’ī khuśabūnē paṇa mēhūṅgā’ṁ gāluṅ banāvī śakum̐) – Family is a place where I can turn even a cheap fragrance into a priceless one.

પરિવાર પ્રશંસની કિંમત કોઈને છીને નહીં આપી શકે. (Parivār praśansanī kiṁmata kō’īnē chīnē nahín āpī śakē) – The value of praise within a family cannot be taken by anyone.

જ્ઞાન, સાંજ અને પ્રેમ પાપિયો જે પરિવાર નથિ છે. (Gyāna, sān̄ja anē prēma pāpiyō jē parivār nathi chē) – Knowledge, evening, and love are sinful if there is no family.

પરિવારમાં પ્રેમથી જીવવું, એને પાણીને જીવવું બદલે છે. (Parivāramāṁ prēmathī jīvavuṁ, ēnē pāṇīnē jīvavuṁ badalē chē) – Living with love in a family is like living with water instead of breathing.

પરિવાર મનમાંથી આપણે મૂકવું અને પણ આપણે તેની મૂકવી શકતી નથી. (Parivāra manamāṁthī āpaṇē mūkavuṁ, ēṇē tánī mūkavī śakatī nathi) – We can hide our family from the mind, but we cannot hide ourselves from it.

પરિવારમાં શા પણ વાતને નજરમાં માન મૂકે છે. (Parivāramāṁ shā paṇa vātānē najaramāṁ māna mūkē chē) – Anything in a family is important, regardless of its significance.

પરિવાર એક મદીના છે, જ્યાં પ્રેમ અને ારમબો બે ચીજોને ઓળખે છે. (Parivār ēka madīnā chē, jyāṁ prēma anē āramabō bē cījōnē ōḷakhē chē) – Family is a city where love and comfort recognize two things.

પરિવારમાં જુદાં શબ્દોની વગેરે રાજકારણ ન થાય છે. (Parivāramāṁ judāṁ śabdōnī vagērē rājakāraṇa n thāy chē) – Family has no place for politics except for separate words. પરિવાર એક શુંબો જુવીએ છે, જયારે છોકરો પટકાના છે. (Parivār ēka śhumpō juvīē chē, jayārē chōkarō paṭakānā chē) – Family is a tree that grows when babies are present.

હું આપણા પરિવારના અને સંબંધિતોના સાથે ભલામઝાં. (Hun̄ āpaṇā parivāranā anē sambandhitōnā sāthē bhalāmañjā’ṁ) – I am well with my family and relatives.

પરિવાર પરમ આશ્ચર્ય છે, એ શબ્દોમાં બતાવે શકાય છે. (Parivāra parama āćaryō chē, ē śabdōmāṁ batāvē śakāy chē) – Family is a wonder that can be shown in words.

પરિવાર પેશીને કહેવામાં આવે છે, જેમાં આપણને કેટલાક વાક્યો છેલું છે. (Parivar pēśīnē kahēvāmām̐ āvē chē, jēmām̐ āpaṇa nē kētalāka vākayō chēluṁ chē) – Family is a phrase that contains many words for us. INTERPRETATION QUOTES

પરિવાર એવું સ્વરૂપ છે જેને આપણે સોજવું છે. (Parivār ēvuna svarūpa chē jēnē āpaṇē sōjavuṁ chē) – Family is a form that we adapt to.

જ્ઞાન, શિદ્ધિ, અને શાંતિ જે પરિવારમાં હોય છે, તે જીવનના ચરમ છે. (Gyāna, śid’dhi, anē śhānti jē parivāramāṁ hōy chē, tē jīvananā carama chē) – Knowledge, success, and peace within a family are the epitome of life.

મને પરિવારનું પુરાવું છે કે તે મને પીછે આપે છે. (Manē parivāranuṁ purāvuṁ chē kē tē manē pīchē āpē chē) – My family is evidence that it supports me from behind.

પરિવાર છતાં જ્ઞાન કસ્ટમિઝસ કરે છે કે એકદિવસ શું પણ કહી શકે છે. (Parivāra chatām̐ gyāna kasṭamijhas karē chē kē ēkadi’vasa śhuṁ pasa kahī sakē chē) – Family even customizes knowledge that can be said anytime.

પરિવારના ચોઢામાં શોધવું છે જે મને ખુશી આપે છે. (Parivāranā cōḍhāmāṁ shōdhavuṁ chē jē manē khuśhī āpē chē) – In the corners of the family, I find the happiness that I seek.

પરિવાર એક જીવનાંતરનું મદીનું છે, એ આપણી આંખો કેટલીક આંશો આપે છે. (Parivāra ēka jīvanā́ntanuṁ madīnuṁ chē, ē āpaṇī ānkhō kēṭalīka āñśō āpē chē) – Family is a city of life that gives us some insights through our eyes.

પરિવારમાં મિત્રતા પર સભ્ય પરિચય છે. (Parivar maitrata para sabhya paricaya che) – Friendship in a family is a noble introduction.

દિલ પે પરિવારને ખુશ કરે છે, અને એ ખ્યાલે પરિવાર પે ખુશી દોરે છે. (Dil pē parivāranē khuśh karē chē, anē ē khi’yalē parivāra pē khuśhī dōrē chē) – The heart delights in the family, and the family binds happiness with care.

પરીવાર એવા જીવન છે જે સુખદ થવું અને બુજુંતું થવું. (Parīvāra ēvā jīvana chē jē sukhada thavuṁ anē bujuṁtunu thavuṁ) – Family is a life that needs to be enjoyed and understood.

પરિવાર કથા છે જેની સુનવા માટે સભ્યોને શોધવી પડે છે. (Parivāra kathā chē jēnī sunavā māṭē sabhyōnē sōdhavī paḍē chē) – Family is a story that members must seek to listen to.

પરિવાર એક પ્રસન્નતા છે, જેને પરિવારના ઉપયોગો છોડી શકે છે. (Parivāra ēka prasannatā chē, jēnē parivāranā upayōgō chōḍī śakē chē) – Family is a contentment that can abandon the uses of the family.

Daily News & Updates