I HATE MY LIFE QUOTES IN TELUGU

నా జీవితంపై నేను దూషణ భారంగా చూపూలు పెట్టుకునే నాకు ఆనందం లేదు (Nā jīvitaṁpai nēnu dūṣaṇa bhāraṁgā cūpulu peṭṭukunē nāku ānandaṁ lēdu) – I don’t find any joy in constantly criticising my life.

మన జీవితం బహుతే కాబట్టి నాకు ఆస్తి లేదు (Mana jīvitaṁ bahutē kābaṭṭi nāku āsti lēdu) – I feel like I have nothing in my life.

నా జీవితంలో అన్నింటినీ నన్ను ఆమీలోచి ఉన్నాయని భావిస్తున్నాను (Nā jīvitaṁlō anninī nannu āmīlōchi unnāyanī bhāvistunnānu) – I feel like everything in my life is falling apart.

నాకు నన్ను ప్రేమిస్తున్న నాయన వలంటీన్ లేదు (Nāku nannu prēmistunna nāyana valantīn lēdu) – I don’t have anyone who loves me in my life.

నా భాగ్యం నన్ను మనసపూర్వకంగా వేలవు చేస్తుంది (Nā bhāg’yaṁ nannu manasapūrvakaṁgā vēlavu cēstundi) – My luck always seems to work against me.

నను ఎవరూ సేవ చేస్తూ ననిపించటంలో నేను ఆకస్మికంగా పాలు పడుతున్నాను (Nanu ēvarū sēva cēstū nanipin̄caṭaṁlō nēnu ākasmi’kaṁgā pālu paḍutunnānu) – I feel like I am constantly being taken advantage of by everyone.

చివరకు శాంతం అవసరం లేదు కదా శ్రాంతం నన్ను ఆక్రోశపరచేయున్నది (Civaraku śāntaṁ avasaraṁ lēdu kadā śrāṁtaṁ nannu ākrōśaparacēyunnadi) – I never seem to find peace, always feeling exhausted.

నా చరిత్రను ఎంతకుగా మీ వంతిపై ప్రేమించుకోవాలి మరియు ఏమి ఆకాంక్షించుకోలేదు (Nā caritranu entakugā mī vanti pai prēmiṃcukōvāli mariyu ēmi ākāṅkṣiṃcukōlēdu) – Why should anyone love me or have any expectations from my life story?

నా జీవితంలో నేను దేవుడు దాసుడానికి మీదా మారు (Nā jīvitaṁlō nēnu dēvuḍu dāsuḍānikī mīdā māru) – I feel like I have become a servant to fate in my life. నన్ను నాశనం చేయడంలో నన్ను నా కర్మాలివార్యం మరియు విఫలమైన కార్యకలక్షేపం ముంచేయంది (Nannu nāśanaṁ cēyaḍaṁlō nannu nā karmālivāryaṁ mariyu viphalamaina kāryakalakṣēpaṁ mun̄cēyand̩i) – My efforts and unsuccessful attempts lead me closer to destruction.

నాకు ఎవరు సహాయం చేయగలరు కాని నాకు ధైర్యం లేదు (Nāku ēvaru sahāyaṁ cēyagalaru kāni nāku dhairyaṁ lēdu) – I feel like no one can help me, and I lack the courage to seek help.

నాకు నా జీవితం గురించి ఆసక్తి లేదు మరియు వారికీ మేము ఉత్తంగ్లములేదు (Nāku nā jīvitaṁ gurin̄ci āsakti lēdu mariyu vārikī mēmu uttaṅglamulēdu) – I have no interest in my own life, and they are not important to me either.

నా ప్రయాసాల్లో నాలుగురం ఒకటినించడం కంటే నన్ను శిక్షించే నాలుగురంకి మంచిది లేదు (Nā prayāsāllō nāluguraṁ okatiñiñcaḍaṁ kaṇṭē nannu śikṣiñcē nāluguraṁki mancid̩di lēdu) – I am more successful in punishing myself than accomplishing anything in my efforts. FAKENESS DOUBLE FACE QUOTE

నన్ను నా జీవితంలో ఏమీ ఆకమ్మని భావించడం లేదు (Nannu nā jīvitaṁlō ēmi ākammani bhāviñcaḍaṁ lēdu) – I don’t have any aspirations or ambitions for myself in my life.

నాకు నా జీవితం గురించి సమాధానం లేదు మరియు చిరానందం లేదు (Nāku nā jīvitaṁ gurin̄ci samādhānaṁ lēdu mariyu chirānandaṁ lēdu) – I have no peace or lasting happiness in my life.

నా జీవితంలో నన్ను ప్రేమిస్తున్న వారి జీవితం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను (Nā jīvitaṁlō nannu prēmistunna vāri jīvitaṁ gurin̄ci ālōcistunnānu) – I constantly wonder about the lives of those who love me in my life.

నా పరిస్థితి ఇతరులకు మారండి మరియు నాకు బదులు మారిపోయింది (Nā pariṣthiti itarulaku māranḍi mariyu nāku badulu māripōyindi) – My circumstances change for others, but I remain unaffected.

నా జీవితంలో నాకు ఆయన అర్థం కలుగుతుంది (Nā jīvitaṁlō nāku āyana arthaṁ kalugutund̩di) – He has no meaning in my life.

నను ఎలాంటి సంకటం ఉందిగా ఉన్నాను (Nanu ēlān̄ṭi sankaṭaṁ undigā unnānu) – I am constantly surrounded by troubles.

నా జీవితం ననిపించటం లేదు (Nā jīvitaṁ nanipin̄caṭaṁ lēdu) – My life has no purpose.

నాకు శాంతించడం లేదు (Nāku śāntiñcaḍaṁ lēdu) – I cannot find peace.

నా జీవితంలో నాకు ఎలా చేయాలి సూచించలేదు (Nā jīvitaṁlō nāku ēlā cēyāli sūciñcalēdu) – I don’t know what to do in my life.

నాకు నాలోచటం లేదు (Nāku nālōcaṭaṁ lēdu) – I have no hope.

నా జీవితంలో నాకు ఏమి కోరాలేదు (Nā jīvitaṁlō nāku ēmi kōrālēdu) – I don’t desire anything in my life.

Daily News & Updates