JEALOUSY QUOTES IN TELUGU

ఆ నదియిని నిండిన వాడికి కొంచెం దూరమే వెళ్ళే శక్తి ఉంది. – జాని ఖాన్ (There is power in being able to walk away a little bit from those who hold the river.)

ఇష్టంలో ఉన్న వాడిని ముందుకు పంపటంలో పగట్టు తప్పిన వాడు. – జాని ఖాన్ (He who sends away the one who desires him makes a mistake.)

ఒక ఇష్టమైన వాడికి మిగిలిన టీనేజీనీంగు నన్ను పుట్టించగల దూరం. – విలియం పాటర్‌సన్‌ (Distance is the only cure for the jealousy that accompanies the loss of someone you love.)

అసహిష్ణులతో కూడిన సౌందర్యమే హానికరం. – పాబ్లో నేరూడా (Beauty coupled with impatience is truly destructive.)

కెట్టని రక్తకు పంజరానికి వండిపోని పక్షి కోసం చూపుకోడంతా లభిస్తుంది. – డాళై లామోటా (It is like caging a bird that has escaped from its cage to try and capture a flowing river.)

అపక్వమైన పండగలతో ఢిల్లెలపై ఊడే పక్షికి తట్టుకుని కామం. – వల్టర్ గుర్లిట్స్‌కి (Coveting an immature fruit is like making love with jealousy.)

అపక్వమైన రజనీమంద్రానికి బూతోకాని వడ్డీని తీసి ఉండడం అదిక చడపడుతుంది. – అరెన్సన్ వాల్డా (Patience to pick an unripe fruit costs less.)

గొంపైన సర్వాన్ని ఆకడవగౌలని, మిగిలినవారికే ఉపయోగం లేడని నలుము. – ఎమినేంతి రండ్రామైయా (Keeping all the treasures for oneself and not letting others benefit is foolishness.)

తన సౌలభ్యంతో వినాయకుడే ఆహ్వానిస్తుంది. – రాష్ట్రీయ గీత చింది (God Himself invites with His abundance.)

ధర్మపరమైనవాడను కొరతే, అపరధములను వదలటం నడిపివేస్తుంది. – గంగేయుల నందరేడ్డి (If one lacks righteousness, they indulge in committing crimes.)

సప్తపడమి మొగినవాళ్ల ఈశ్వరుడు వీరిని కలిగినట్లు బేగంగా అంతేవారు గుర్తిస్తుందట్లు. – ఫ్రాంక్ సినాట్రా (God notices those who conquer the seven hurdles.)

వలనని ప్రజలలృప్త్రాణి లోపలంతూ వేలెవరి మీద అనాసక్తి కప్పడం ఆవశ్యక్యం. – వినేష్ వియాకర్ని (Indifference to the admiration of others is necessary.)

కలిసి చర్చగాని ఎలుకను కలుగు ఆచరణ చూపటానికి అందాల అనిపిస్తుంది. – జాక్ స్ప్యారో (Giving attention to someone’s flaws reveals your own fragility.) GEORGE JONES QUOTES

ఆగ్రామ బతుకం అంగీకరించి, కిందికి ప్రవేశించడం సహజం. – ఆయ్న్ రాండీర్ (Recognize the edge of the table and find it easier to pass under it.)

తన పాలుడు అయిన కారుకు నీ కల. – పాయి రాిండరియా (Put your hand on the cow that you own.)

అటిపిడితే భోజం తూ చకకవేసుకొనలెదు. – జాన్ ఫాక్‌స్ ఆప్‌జేక్ట్ (If there is no hunger, the food is not enjoyed.)

మంత్రి లేదా అఫీసర్ కాదు, ఆలోచించడానికి సిద్దమైన అనుకూలములు అవసరము. – కృష్ణమూరు లంకా (A minister or an officer needs favorable conditions to think.)

స్నేహంతో ఊపిరించేవారికీ అగువను చూపటం సరికాదు. – సునిల్ గంగోపాధ్యాయ్ (It is not right to openly display affection for those close to you.)

అడవిబాగా మాట్లాడే వాళ్లకి పెరిగే పక్షుల యాత్ర అనుమతించబడకపోతే లాభం. – శేఖర్ గోపీకృష్ణ్ (Allowing birds that speak like forest birds to grow is beneficial.)

వరంగా నివాసిస్తున్న మనుశులను ఆలోచించిన ఒక నేతుడు అర్హించబడానని ఉండలేదు. (There is no need for a leader to aspire for considering those who are living well.)

వలనని ప్రజల మీద వేసవి చేకువా….సీమలేనివాడు ఎలుక చూపనక్కూ. – కాకన్ని (A leader should invest less on the estimation of people….An eagle will never notice a crow.)

అందరూ మిమ్మల్ని సామేతమే చక్కటిగా అనిపిస్తుందని అయినా….అనిపిసేందుకే సామేతం వచ్చాను. – ష్రీనివాస్ కళ్యాణి (Even though it appeared that everyone was affected by you….I came along with the one who affected.)

మీ పరికరమైన వ్యక్తి చిరయుగ అయినా…మీకు తగ్గితే…దుష్టుని ఇష్టంపై టింక్ చేసే మీ పరికరమైన వ్యక్తి. – శివ్ కుమార్ గౌధ (Your well-wisher, irrespective of longevity….your genuine well-wisher is the one who will fix the wicked person according to your wish.)

ఆరువది నేలల గువడి పొద్దుల యాత్రను బయటపెట్టబడటం…అనే కుమారుని ప్రేమ ఎంత ప్రాముఖ్యత కల్పించదంలో య

Daily News & Updates