KADAR QUOTES IN GUJARATI

જરૂરી નથી કે શ્વાસ લઈને બોલશો, પણ જો બોલવું હોય તો કેવીરીતે બોલી શકશો. (It is not necessary to speak after taking a breath, but if you have to speak, speak thoughtfully.)

ખાનપીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કારણ તે આપણે છીએ ને આપણે ખાવીએ છીએ. (We should pay attention to what we eat and drink because we are what we eat.)

સૌથી મોટો કામ તમારી અંત:કરણ કરવો છે, અને બાકી તેના પછી ખુનાસા બનવો છે. (The biggest task is to understand your own mind, and everything else is just an illusion.)

જીવનમાં સફળતાનું એક મહત્વપૂર્ણ અંશ છે સ્વસ્થ મનોરંજન અને તંદુરસ્ત તણખી. (One important aspect of success in life is mental well-being and physical fitness.)

ખરેખરે શક્તિશાળી બનવા માટે, તમે જે માનો છો, તેનો શું કેવો અભ્યાસ કરો છો એ મહત્વપૂર્ણ છે. (To truly become powerful, it is important to pay attention to the thoughts you practice daily.)

આપણે શું હોઈએ છીએ, તે જુદા છે કે આપણે નંબર ૧ બનવા માટે આત્મવિશ્વાસ ધરાવીએ. (Who we are is not determined by becoming number one, but by believing in ourselves.)

આપણે ગરવી નહિ ફેલાઈએ છીએ, બધાને થયેલ ગરવમાં વશી નહિ થઈએ છીએ. (We should not strive for pride, but rather remain unaffected by the pride earned by others.)

સારા ભારતમાં વાત વધુ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે મુમબઈમાં વાત. (In India, conversations are more important than the city of Mumbai.)

સૌને ભાવ પડતા હોય છે, પણ ખરેખર વહેંચાય એવું મહત્વપૂર્ણ છે. (Everyone has emotions, but it is important to express them genuinely.)

માનવ આત્માને વધારે પસંદ કરે છે તે લોહાને મોસંબી કપાળે બદલતી સગવડ સાથે સદમાં ગાથે છે. (Choosing the human soul over material possessions is like trading gold for copper coins.)

જીવનમાં પ્રતિભાને પસંદ કરવું છે, પણ રજુવાટ અને મહિન્દ્ર મિશ્રાને પસંદ કરવામાં નથી આવતું. (In life, we must choose talent, but it doesn’t mean we always choose Raju and Mahendra Mishra.)

પુરુષનો સાર નેસ્ટમિંટ જ્ઞાન છે, અને સ્ત્રીને સાર નેસ્ટલફી જ્ઞાન છે. (The essence of a man is knowledge, and the essence of a woman is nestle’flee’ knowledge.)

શેખની સુંદરતાને અક્કલ થાય છે, તે વિન્ડીપ ની સુંદરતાને જુઓ છો? (The beauty of a hairpin lies in its wise use; do you see the beauty of a twister?) QUOTES FROM CONEHEADS

જો તમે અચૂક થયેલ ચાતૂર છો તો જોડાની ક્ષમતા ધરાવો છો. (If you are an assured intelligent person, then you possess the power to unite.)

ક્ષમાનું મહત્વ સાચું તરીકે છે, જે આપણે બીજે દ્વારા મેળવેલ હોય. (The importance of forgiveness lies in truly receiving it from others.)

સંસ્કૃતિ વિકાસની ઇચ્છા છોડી દેવો, તમે અસંસ્કૃતિરોધી બનશો. (Abandon the desire for cultural development, and you will become immune to lack of culture.)

પ્રપંચમાં અદ્વૈત અને દ્વૈત તરીકે ઉભે છે, પણ જો તે પુરૂષો અને સ્ત્રીઓને દીવીઓ બનાવે છે તો તેનું શું હોય છે? (In the world, there are both non-duality and duality, but if it turns men and women into deities, what is it?)

મને છે કર્મકાંડ, પણ આપણે કરતાં નથી. (I don’t believe in ritualism, but we all do.)

માત્ર જીવનને એક ખુલા જૂઠી રૂપે વિનામૂલ્યે ગ્રહણ કરવો. (Just accept life as an open-ended lie for free.)

શુભ પ્રકાશને ખાબાં જીતવો નહિ, અને હત્યાને ચીંતા નહિ. (Don’t win over auspiciousness and don’t worry about killing.)

માનવમાં મંદભાગી છે તે આત્મકથાન રચી ચૂકેલો નહિ છે. (It is unfortunate for a human to have written his autobiography.)

વર્ષો જ બીતી ગયાં અને તેના નિમ્બું જ વધતા ગયાં. (Years have passed, and so has its nimbu.)

સૌથી વધુ ભગવાન કામ માટે જ પડે છે, તો પણ તથાપિ મેંટાં એ સમર્પિત થખતા ત્યાંના અંગો ને યાદ કરવા જોઈએ. (Although God is mostly used for work, one should also remember His limbs dedicatedly.)

એવું કહું છું, ને જો આપણે મઘશીર્ષની પરવાનગી પામી છીએ, તો તમે અન્યથા કરવાની પાની બંધ રાખવાની ક્ષમતા રાખી શકશો. (Let me tell you, if you have obtained the permission of Magh month, then you have the power to stop the flowing water differently.)

Daily News & Updates