LIFE QUOTES IN GUJARATI TEXT

જો જીવનને સુખ આપવામાં મળે, તો માટે પ્રથમ જરૂરી છે કામ કરવું. (If you want to bring happiness to your life, it is essential to work hard.)

જીવનના દોરાણો દરમ્યાન મણી રહેવાઈને અહનાંત છે. (Keeping your spirits high throughout the journey of life is essential.)

બદલ જાઓ, વિશ્વાસ રાખો અને જીવનને મોટા આનંદથી જીઓ. (Adapt, have faith, and live life with great joy.)

માયાનું વઝાવટ તમારી મંજુરી માં ન હોય. (Don’t allow the illusion to take over your approval.)

પ્રતિભાવનું નિધાન કેટલો વધેલું હોય, તેનું પરિમાણ નિખરી ઓળખ માટ્રે તમારી સ્વરૂપ પ્રેરણાનું મોટો હોવું જોઈએ. (Instead of focusing on the quantity of talent, one should recognize the quality and inspiration behind it.)

જીવન પુછે કે તમે ખોટું કેવું છો, જ્યારે માણસ પુછે કે કેમ તમે નજીક છો, સાંભળો છો, ઉમેરો છો, પ્રીત કરો છો કે પણતંતું છે જે આપ દ્વારા હોવુ જોઈએ. (Life asks if you are true or false, while humanity asks how close you are, listen, observe, embrace, love; the answer lies within you.)

જીવનમાં સામર્થ્ય રાખો પરંતુ હૃદય બનાવો. (Have strength in life but build a compassionate heart.)

સ્વતંત્રતા સાથે બદલાય તો ખેદતો થાઓ, સાંભળો છો, અને આપ કરવામાં આવેલી તમારી અધિકારોની મૂલાકાત કરો. (Embrace and appreciate change with freedom, listen, and acknowledge the meeting of your rights that come to you.)

આપાતતાનું સામદાયિક વ્યવસ્થા આપને રત્નોની શોધમાં લૈ જેવું કરે છે. (Solidarity during a crisis brings you closer to discovering treasures.)

પ્રીતિ મુક્તિની આધાર છે, અને ગુજરાતી માં અપાર છે. (Love is the foundation of salvation, and it is immense in Gujarati.)

વિશ્વાસ ધારણ કરો અને જરૂરથી થોડી પ્રશંસા મૂકો, જીવન જોઈએ અને પ્રેમને વાત કરો. (Keep faith, and give yourself a little praise, enjoy life, and talk about love.)

જીવનમાં ખૂબ મૌજ લો અને તમારે નો કરાવાની શોધ કરો, કેન્દ્રમાં તમારી પ્રીતિ અને પહેલ માટી એમ કરોશે. (Enjoy life abundantly and seek what you want; with love and priority at the center, you can achieve it.)

આપ પ્રેમને જરૂરી તાર બનાવેઃ અંદાજ તો તે બાહ્ય થય બને. (Create a necessary connecting thread of love; the external ones are just mere assumptions.) DRIVING FAST QUOTES

આપશ્રુતિના ઢેલાં પર હિંમત ધરો અને તમારી જીવનને મહિમામાં ધરો. (Dare to have courage over the doubts and elevate your life to glory.)

મળવાનાં માટે આપની પ્રચંડ ઇચ્છા, તમારી ઉત્પતિ અને દ્રષ્ટિ છે. (Your intense desire to achieve comes from your creation and vision.)

સંસારનો આઘાત જરૂર મેળવીશે, પરંતુ તમારી સ્થિતિ અને રવાનગી કે મકબલા નથી. (You may encounter worldly harm, but it doesn’t determine your state and progress.)

વિવેક આપશો અને કર્તવ્ય પૂર્ણ કરશો, જીવનમાં સ્થિરતા અને સંતોષ મેળવવી. (Exercise wisdom and fulfill your duties; it will bring stability and contentment in life.)

અડચડિત વખતે સાયડ થવા જરૂરી છે, આપની ધૃઢતાનાં પ્રમુખ ફલાંત તમારી મુક્તિ માટે. (Sometimes, in times of adversity, it is necessary to surrender; the paramount consequence of your strength leads to your liberation.)

જીવનને પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ ખરો અને મને મોટો હોવાનું પરીણામ ખસેડવામાં આવેઃ પ્રેમ. (The true and grand outcome of life is to validate and extract a vast amount of love.)

જીવનને સુવિધાજનક બનાવો અને હૃદયને સંચાલિત કરો. (Make life comfortable and let your heart be guided.)

મન જોવ જઈએ કે નહીં, જીવન નીચેની સહેલાતથી વધારો થવો જોઈએ. (Whether or not you see progress, strive to grow beyond life’s support system.)

જીવનભર શ્વાસમાં ચાલે છે, બસ તેમ તમારી મંજૂરી માં થશે. (Life moves with every breath; it depends on your approval.)

જીવનમાં ત્યાં આપ તે ફળ મળે છે જ જેનું તુમે યોગ્ય સ્થાનમાં રહેશો છો. (In life, you receive the fruits that you deserve based on your rightful place.)

જીવન વ્યવહાર હોઈ છે અને પ્રેમ તમને સુંદર બનાવે છે. (Life is an interaction, and love makes you beautiful.)

Daily News & Updates