LOVE FAILURE QUOTES MALAYALAM

“സ്നേഹം വിജയപ്പെട്ടുപോയത് വരുന്നുവെങ്കിലും, വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതിൽ വല്ല ആനന്ദമാണല്ലോ.” – Unknown “Love may have been lost, but there is still happiness in the loss if victory cannot be achieved.”

“വാനപ്രസ്ഥം മണ്ഡലവഴി മൂടിയില്ലെങ്കിൽ, മണ്ണിന്‍റെ മുളം മൂടാതെ പഴുത്തിരിക്കരുത്.” – Unknown “Just as a parched field without rain cannot bear fruit, a broken heart cannot heal without time.”

“കാത്തുനിൽക്കാത്തതു മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ ഛലക്കോടോടുക്കി; കാണാത്തതൊക്കും സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ മരിച്ച പാമ്പുകൾ മാത്രം നഷ്ടപ്പെടും.” – Unknown “Love sparked by physical attraction alone is transient; if we love what is unseen, it is like mourning for dead snakes.”

“കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ തിരികെ വന്നാൽ അത് മരണമാണ്.” – Unknown “If it returns after leaving, it is death.”

“കർമങ്ങളെ തന്നെയും അവൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവൾ പിന്നീട് ഇല്ലാതെ പിറ്റേന്നുകേൾക്കുന്നത്.” – Unknown “She is leaving the deeds behind. It is the absence of her presence that is agonizing.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ വണ്ണം മാറിയപ്പോൾ മുകളിൽ നിങ്ങുന്ന മേഘങ്ങളെ ആദ്യമായി വീഴ്ത്തരുത്.” – Unknown “When the color of love changes, don’t let the first clouds in the sky bring you down.”

“പ്രണയത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് വോള്പിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അതിനുള്ള അർത്ഥം അനുസരിച്ചും ഒരു പ്രതിഫലമായിരിക്കുമെന്ന ധരണ പോലെ എനിക്കു അന്തമില്ല.” – Unknown “Love takes its own time, but the notion that it will always result in a reward is something I no longer believe in.”

“സ്നേഹിക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം സ്വന്തമായി സ്നേഹിക്കാനാണല്ലോ.” – Unknown “To love is to find a way to love oneself.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടു മൂലം താഴെ വാഴ്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവൾ നമുക്കെങ്കിൽ വിധിയുടെ തള്ളിപ്പാട് ആകാം.” – Unknown “She who struggles to live below the heat of love may be the destiny’s consolation to us.”

“സ്നേഹം വന്നത് ജാതി വെറും അടിപൊളിക്കാനാകുമായിരിക്കും, കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരണമാണ്.” – Unknown “Love can come to make a low caste excellent, but if it goes away, it is death.”

“സ്നേഹിക്കുന്നാതിരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉറവിടം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദൃഢതയും സിംഹപ്പെടാൻ മാത്രമായിരിക്കും.” – Unknown “When the place that makes it impossible to love is created, it will only give strength to become a lion.”

“നിന്റെ അർതികളും എന്റെ പ്രണയവും വേറെ സമയത്ത് ജീവിച്ചായിട്ട്തന്നെ.” – Unknown “Your memories and my love still coexist in a different time.” QUOTES ABOUT BEING PETTY AND CHILDISH

“അവളുടെ അനുരാഗവും ദുഃഖവും എന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനം പ്രദാനമല്ല.” – Unknown “Her affection and sorrow provide me no solace.”

“കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തുപറിച്ചു കഴിഞ്ഞകാലം തിരികെ എടുത്തുമുട്ടുന്നത് മൂഢകൂട്ടത്തിന് മടിയല്ല.” – Unknown “Pretending to take back what is gone is foolishness.”

“ഇപ്പോൾപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മരണമാണ്.” – Unknown “What is said now is meaningless; it is death.”

“സ്നേഹിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതു മാത്രമേ ആവില്ല, പക്ഷേ കാരണപ്പെടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവില്ല.” – Unknown “Not only are there few means to love, but there are no means to cause love.”

“പ്രണയത്തിന്റെ ഇഷ്ടാറത്തിൽനിന്നും അതേ ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്കു നലക്കാൻ പഴയ നാളുകളെ വിശസ്തമാക്കരുത്.” – Unknown “To give the same love one desires from the beloved to others, don’t make the past special.”

“സൂര്യനെ ഒരുവൻ സ്നേഹിക്കാംപോലെ, അത് സ്വപ്നമാത്രമാണ്, സൂര്യപ്പെടുത്താൻ അല്പസമയം മാത്രമേ ലഭിക്കും.” – Unknown “Love for the sun is like a dream; it is only available for a short time to become a sun itself.”

“സ്നേഹം വിട്ടുപോകുന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് പ്രതിഫലയും?” – Unknown “What reward do those who abandon love receive?”

“മികച്ചപ്പോൾപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവൾ സന്തോഷം നല്കാം.” – Unknown “Only those who have the desire to excel can bring her happiness.”

“സ്നേഹത്തിനെ വളർത്തുന്നവരായതിനാൽ ഞാൻ ഒരു മാപ്പുളക്കാരനാണ്.” – Unknown “Because I grew love, I am a gardener.”

“പ്രണയത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ മിഴിയുമ്പോൾ, നിലവിൽ പ്രണയം റക്ഷയ്ക്കുള്ള ബീരുകൾ ആവില്ല.” – Unknown “When rain falls in the darkness of love, there are no shelters to protect love.”

“മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രണയിംഗമം, പക്ഷേ സൗഹൃദമോ പ്രണയത്തിൽ അണുഭാഗമായിരിക്കും.” – Unknown “To humans, there exists only intimacy, but in love, there can be only a particle of friendship.”