MARRIAGE ANNIVERSARY QUOTES MARATHI

“एका नव्या दिशेने चाललेल्या संगणकासारखेच व्यक्तीला तुम्ही एकमेकांशी संबंधांची दृष्टी असणार आहात. वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्या!”

(Just like a computer with a new direction, you see your relationship with each other. Happy anniversary!)

“तुमचं आठवणं जितकं सुंदर आहे, तितकं तुमचं आंटींचं आठवणं तुम्हाला सोपं प्रेमेचं, ती तुमही सर्वश्रेष्ठ आहे.”

(Your memories are as beautiful as you are, and your aunt’s memories make it easy for you to love, she is the best.)

“वेड्या वेडांची हरवणारी, सन्मानसाथी लढणारी, प्रेमाच्या प्रबलांसाठी लढणारी, खूप शुभेच्या!”

(Wishing you a happy anniversary, where you both lose and fight for honor, and fight for the power of love.)

“वाढदिवस आणि विवाह वाढदिवस हे साठी कीवळ एक दिवस आहे, पण तुमचं प्रेम, विश्वास आणि एकता कीवळ एकदा आणि वेळा साथ जाईल.”

(Anniversary and marriage anniversary is just one day, but your love, trust, and unity will go together only once and always.)

“तुमची संधी कीवळ एक पत्रंजली नसावी, त्यामुळे वाढदिवस्यांनी तुमचे मित्रत्व कमाल करणारी कीवळ एकदा फक्त प्रेम आणि समर्पण होणारी.”

(Let your relationship not just be a gesture, so that anniversaries make your friendship amazing, just once with love and dedication.)

“तुमच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप खूप शुभेच्या! तुमचं प्रेम असे चमचमता येवो हे आशीर्वाद आहे!”

(Wishing you lots and lots of happy anniversaries! May your love shine bright with this blessing!)

“तुमचं प्रेम हे माझं ठिकाण, आणि तुमचं विवाह हे माझं प्रभावी टाटास्थान, हे दोन्ही ही मित्रांचं वाढदिवस शुभेच्छांनी आणि शुभेच्छांच्या!”

(Your love is my refuge, and your marriage is my powerful leaning place. Wishing both of these friends a happy anniversary!)

“आपलं विवाह आहे प्रेमाचं चिरंतन स्यंदन, तुमचं वाढदिवस हे सारंग संध्यानंतरचं आहे. आपल्या जीवनात आयुष्य अर्धवट आहे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसोबत!”

(Your marriage is the eternal bond of love, and your anniversary is like a beautiful sunset. May your life be half as long, along with anniversary wishes!)

“तुमचं वाढदिवस आता आला, ती दिशा आपल्या जीवनात नेहमी बनवा. शुभेच्छा वाढताना तुमचं मुख अशी चित्रण करते की तो एका बाबतांना प्रेम देणारं काय हा आहे!”

(Your anniversary has now arrived, may it always form a direction in your life. The face that paints the picture when wishes increase, what is there to give love to the parents!)

“फिदा तुम्हा दोघांचा प्रेम केवळ संगणकाचं नसावं, त्यामुळे आता प्रेमाचे IT प्रेमीचं वसंत निघालं आहे. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!”

(Being in awe of your love for each other is not just about computers, it means that the love of IT lovers has arrived now. Many, many happy anniversary wishes!)

“संगणकांना काळजाचं होतं पाहिजे, कारण हत्ती ते ह्यांचं जो नसावं तेव्हा. याच्यात निर्भर बसा वाढदिवसांत या आभारभाकरणी शुभेच्छा!”

(Computers need to be careful because they are helpless without them. Stay dependent on this in birthdays and thanksgiving wishes!)

“तुमच्या विवाहाची साखळी धारा सात कोटी दिवसांपेक्षा, व आता तुमचं वाढदिवस हे धारेपायी आहे.”

(The thread of your marriage is stronger than 7 crore days, and now your anniversary carries it on its shoulders.)

“कायपणापणाचं व्यक्तील्या वाढत्याने वाढतं प्रेमांचं चमचमता, आणि तिथंब या बाजुंना वाढता येणाराच तुमचं विवाहाचं गौरव!” BACKSTABBING COWORKERS QUOTES

(The shimmer of love grows as a person grows in all ways, and it is the pride of your marriage that grows on this side.)

“आता तुमचं प्रेम कदाचित एकदा घडेवाचं नसावं, त्यामुळे वाढदिवसाच्या प्रमाणे तुमचं प्रेम युद्ध होतं कीवळ प्रेम आणि वापरणा.”

(Now may your love never stop, so that on anniversaries, your love fight is just with love and usage.)

“तुमचं प्रेम ह्याचं गौरव निर्माण केलं आहे, आणि वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा घेतल्यानंतरही हंगामही तुमच्या तालुकांमध्ये जाईल.”

(Your love has built this pride, and even after receiving lots and lots of happy anniversary wishes, the commotion will go through your relationships.)

“ते दिवस आजचं आलं आहे जणपछते निराळं, भाग्यसंबंधांचं संधीक्षेत्र! वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छांसोबत!”

(That day has just arrived today, it is rare for people, the marriage field of luck! With lots and lots of happy anniversary wishes!)

“तुमचं विवाह हे आहे प्रेमाचं धम्म, तुमचं प्रेम हे आहे जीवनाचं मार्गदर्शन. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!”

(Your marriage is the religion of love, and your love is the guiding path of life. Lots and lots of happy anniversary wishes!)

“आसेच शुभेच्छा! आसेच संपतंर्या! आसेच सन्मानं आणि तथेत केवडं सत्य आहे! वाढदिवसाच्या शुभेच्छांनी भरलाय तासं तुमच्या विवाहाचं!”

(Just as I wish! Just as always! Just as there is honor and truth in it! The hours of marriage are filled with anniversary wishes!)

“तुम्ही दोघांना खूप खूप शुभेच्छा घेतल्यावर कळेल की तुम्ही दोघांचं प्रत्येक विरान क्षण तुम्ही आपल्याला भरणार आहात.”

(When you both receive lots and lots of happy anniversary wishes, you realize that you both will fill every empty moment with each other.)

“तारंग स्वर्णिमसारखं आहेत तुमचं प्रेम, आणि ह्याच्या आतड्याने जीवन पांगळा झाला आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांनी भराणा!”

(Your love is like a golden wave, and life has blossomed with its touch. Fill it with anniversary wishes!)

“तुम्हालाच अप्रतिम आणि कमालच्या नेहमीचं प्रेम, त्याच्या आघाडील वेळेला तुमचं वाढदिवस जेवढं प्रसन्न करू नये.”

(May your ever-perfect and amazing love not make your anniversary any less happy next time!)

“तुमचया प्रेमाचं रंग वाढवायला येतंय, आपलं आंबटकं फार कायम होऊन चालायला येतंय. वाढदिवसाच्या प्रमाणे पटवणार आणि विदार्थी करणार आहोत.”

(To enhance the color of your love, our love will always keep our swing going. We will send anniversary greetings and make you wanderlust.)

“टेंगिणांच्या प्रियतमांचं फमकार घेणार फक्त तुमचं प्रेम. त्याचा आहे निश्चित आहोत की वाढदिवसाच्या प्रमाणे चलणार आपलं प्रेम.”

(Only your love will make the distant dear ones feel. It is certain that our love will triumph on anniversaries.)

“तुमचं प्रेम आपलं छान आहे असं माझं अनुभव आहे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छांनी माझं अनुभव असं तुमच्यात येईल.”

(Your love is as good as mine, that’s my experience, my experience will be with your anniversary wishes.)

Daily News & Updates