MARRIAGE SAD QUOTES IN TELUGU

నా మాటల్లో ఆనందం ప్రేమ కథలు పొందకపోవాలని మనస్సు ఆస్తినిపిస్తుంది. My heart wishes that happiness and love stories never fade away from my words.

దూరంగా ఉండటం ఆనందం ఆపిస్తుంది, సమయం కూడా దూరంగం ఉంటుందని మనస్సు ఎంతో ఆశిస్తుంది. Staying apart brings happiness, but the heart always yearns for the time spent together.

ప్రేమ విచారణల్లో కంటే గలచినప్పటి చెల్లింపుకు మనస్సు మంచిది. The heart is better at understanding the unspoken moments than verbal expressions of love.

జీవితంలో ప్రతిస్పందించే అన్ని నిజాలు మాటలతో ప్రజ్ఞావంతంగా ఉండకండి. Live your life with wisdom by acknowledging the truth behind every word spoken.

ప్రేమం అప్పుడు పేరుగుతుంది, కనుక్కర్లు, సంతాపాలను కలిగి ఉండని మనస్సు గుర్తించండి. Love leaves imprints on the heart, remember the moments of joy and the lessons learned from pain.

ప్రేమ విషయాన్ని ఆమె మరల ఆలోచించడం జరిగింది, కానీ ఒక ఆలోచనకే కారణం చెప్పలేదు. She stopped thinking about love, but didn’t mention that one thought was the reason behind it.

జరిగిన అపమానముల పై రొగుడిని ఇచ్చాడు, ఆనందాన్ని ఇచ్చినాడు గీత మీద బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. He gave a background score of pain for the moments of humiliation, but gave melody for moments of joy.

ఎంతో ఆనందం మరియు ఆలోచనలకు చింత ఇవ్వడం శక్తి ఉంది. It takes strength to give happiness and thoughts of concern at the same time.

ప్రేమ చెడుతున్న భూమిపై నడిపిన సంబంధం ఆశా ద్వారా సహజంగా హానికరం అవుతుంది. A relationship based on expectations inevitably leads to disappointment on the soil of fading love.

ప్రేమించుకునే వ్యక్తికనీ పనిచేయడం చాలా మార్గమే. Actions speak louder than words when it comes to loving someone.

ప్రేమ కలిసిన దానిపై మన మధురిమలు చూపించే మనసులో ప్రేమ ఉంది. Love is present in the hearts that paint melodies on the canvas of a loving relationship.

ప్రేమించటం ధీరుడు అక్కడ ఉత్తేజకంగా అవతరించినప్పటి వ్యత్యాసమనేటిరినది. The difference between being courageous and being enthusiastic about loving someone lies in the way it is expressed. DEGRADING BELITTLED QUOTES

ప్రేమ నష్టంగా ఉండకుండా, ప్రేమ వచ్చినప్పుడు మీరు అతను అనుకోలేదు కానీ మీరు మారణించకుండా సాగరంగా చల్లారపోతారు. Don’t stop loving just because love is lost. Even if he doesn’t think of you, you can still become an ocean and flow gracefully.

ప్రేమించటం అన్నింటిని మరల ప్రేమ కి రూపంగా మార్చిపోయింది. Loving someone has changed the very nature of love itself.

ప్రేమంతనే ఒక దేవుళ్లుగా గమనించెదదు, కంటే ధీరుడు ఆ దేవుళల్లోనే ఉండడం. Paying attention to love is what gods do; being courageous means being one of those gods.

ప్రేమనగరం యాత్ర జరుగుతుంది కన్నా ప్రేమ వచ్చినప్పుడూ మారణించకుండా నావిగేట్ చేయాలని మీరు అంతే పొందివేస్తుంది. The journey to the land of love occasionally requires navigation, but it is up to you to steer through it without sinking.

ప్రేమ ప్రశ్నపు జవాబులు కన్నా ఆలోచింపలేదు, మీ మధురిమలు మీమరచి ఉంచుకుంటారు అని అన్నారు. Love doesn’t ponder over the answers to love’s questions; your endearing traits will make others fall for you.

ప్రేమ కలిసిన వ్యక్తిలు వేరేది ఉండరానికి కారణం లేకుండా, ఆనందాల నుండి ఓర్పటి వప్పుడనే అవి మాయం కావాలి. When people who love each other are separated for no reason, those memories should always remain magical, away from the pain.

ఒక రోజు ప్రేమం రోద్దులను పూర్తి చేసుకుంటుంది, ఇంకా మరొక రోజు మిగిలిన ఉత్తేజంతో మరల చేరుకుంది. One day love completes the distances; another day it rekindles never-ending enthusiasm.

ప్రేమ వచ్చేటప్పుడు మాయ సేపుల పై ప్రతిజ్ఞ కడగ ఉంది. With the arrival of love, promises take wings and soar high above the clouds.

ఆత్మకథ రచన మధురిమ వంటివి, అందిన ప్రేమని పరికథని ప్రస్తుతానికి తేనెలా మార్చుకోవడం. Autobiographies turn into fables, as they weave the love story of the past into honey for the present.

ప్రేమించుకుంటే ముఖాన్ని ప్రతీ రోజు మార్చుకుంటుందాం, కానీ ప్రేమ వచ్చినప్పుడు మాట మరియూ అందాన్ని అల్పేయ్యకుండా మనస్సు మార్చుకుంటాము. While loving, we change faces every day, but when love arrives, we transform our words and essence with minimal alterations.

ప్రేమ చిక్కుకు ఆధారపడింది; అందంగా ప్రేమ పైన రూపం చేసినప్పుడు తప్పక అతం చూడాలి. Love sprouted from

Daily News & Updates