MONEY QUOTES KANNADA

“ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.” – ವಾರ್ನ ಬಫೆಟ್

“ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಬುದ್ಧಿ.” – ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕಾರ್ನೆಗೀ

“ಬಡತನ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.” – ರಾಬರ್ಟ್‌ ಕಿಯೊಸಾಕಿ

“ಹಣವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ.” – ಹೇನ್ರಿ ಫಾರ್ಡ್‌

“ಹಣವು ಸಮಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.” – ಜಾಕ್‌ ವೇಲ್ಚ್

“ಹಣವೇ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲಾದುವು.” – ತಿಮ್‌ ಫೆರಿಸ್

“ಹಣದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವವರು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.” – ಅಲೆನ್ ವಟ್ಟೋ

“ಹಣವು ಜೀವನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದದವರು ಇರಲಾರರು.” – ಜಿಮ್ ರೋಹ್

“ಹಣದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಹಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲೂ ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು.” – ರಾಸ್ತಫೀಲ್ ಸೂಲ್ತಾನೀ

“ಹಣ ಸಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.” – ಜಾನ್ ಮಾಸ್‌ಸಿ

“ಹಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಬೇಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡುಕಿ ನೀಡುವರು; ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಟಿಯೇ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.” – ಆರ್ಥರ್ ಷಿಪ್ಲಿ

“ಹಣವನ್ನು ಬೇಲಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆದು ಹೋಗಲು ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು.” – ಹಾರ್ವೇ ಫೈರ್ಬಾಂಕ್‌ ADVERSITY BUILDS CHARACTER QUOTE

“ಹಣ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನಾರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸುವುದು.” – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್

“ನನ್ನ ಅಪಾರಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ ಹಣದ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದುಡಿಯಲು ಹಣ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” – ಜಾರ್ಜ್ ಎಬರ್ಟ್ ಶಾವ್

“ಹಣವು ಸಂಜೀವಿನಿಯೊ ಎನ್ನಲಾರೆವು, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು.” – ಹೈರಿ ಮುರುಕೇಜೊ

“ಹಣವು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಪನ್ನೀರೀ ನಾದ ರಸವೇ ಆಪತ್ತು.” – ಹಾರಸ್ ಎಲ್ಲಿಸ್

“ಹಣವು ಎಂದಿಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬಲ್ಲೆ.” – ಒಸ್ಕಾರ್ ವೈಲ್ಡ್

“ಹಣದಿಂದ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ದುಃಖ ಏನನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲಾರದು, ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು.” – ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಲಿನ್‌

“ಹಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಆಗಲೇ ಹಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.” – ಅರನ್ ಸ್ನ್ಯಾಡರ್

“ಹಣ ನಿಮಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದೇನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” – ಸೋಕ್ರೇಟಿಸ್

“ಹಣದಲ್ಲೇ ಆಜನ್ಯ ಮೊದಲಾಗುವುದು, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತಕಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗುವುದು.” – ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್

“ಹಣವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾಗಲಿ ಕೇವಲವಾಗಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.” – ಜಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಸನ್‌

“ಹಣವು ಆ ಏಕವಾದೀ ಸಿಂಹದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯ

Daily News & Updates