RIP TELUGU QUOTES

“ఆరోగ్యం లేదా శాంతి లేని వాటికి ఎండో ప్రమాదం ఉంది.” – జారీది జరిగిన దినేంతో తలబడ్డకాటుతూ జ్ఞాపకం పెరుగుతుంది.

“ఆపత్తు చూస్తే జీవితం ఎంత ఆనందంగా ఉండుకో సకల సంకష్టాల కొరకు మనసులో అబద్దమే ఉంది.” – హరివంశ్ రాయ్ బచ్చన్

“మన జీవితాన్ని సమరం కాబట్టి భయంకరంగా గానీ సౌకర్యంగా గానీ లేదు. అక్కడ ముగ్గురు ఒకే ఉద్దేశంతో కూడించక జయం పొందలేదు.” – విద్యార్థిలయ ముద్దు వెంట ఫేవర్

“వాటిని ఒక ఆయనే అభివృద్ధి చేసేది.” – విధ్యార్ధి గంధీ

“జీవితంలో షాట్ కట్ ఇన్ షాట్ ఆఫ్ బెస్ట్. నవ్వుకుంటూ నటకం చేసేది.” – గుండు

“మనిషి జీవితంలోని ముఖ్యంగా మనత పొంచుకోవాలని, భగవంతుని ఉపదేశాన్ని పోణికి పెట్టలని సూచిస్తుంది.” – గౌతమ బుద్ధ

“ఒక మందులో పతనము గడువు వచ్చేందుకు వలన అన్వేషణ చేయుటలో అవగాహన చేతన్యం ప్రముఖం అయిపోయింది.” – అల్బ్రెక్ట్ ఐన్స్టీన్

“మన భవిష్యత్తు మన ఆలోచనలో వుండే ప్రపంచంగా మిముగులు వుండిపోయే దారుణమైన విజయాలను గంట గానీ సృష్టించలేరు.” – ఔస్టిన్ హర్రీసోన్

“విజయం తో ఆపదల అయి, అపరాధం తో వెంటనే జరిగిపోకుండా, ఆత్మవిజయం తో మానం పెంచి. ఇది సాధారణీకరించక మన జీవితం ఎలా ఉన్నో అనిపించుకోడం కూడా చాలామందికి తెలుసు.” – విద్యార్థి హోష్

“ఎప్పుడు ఉమ్మనల్ని తీసేస్తాం, అందులో ప్రేమల్ని చేరుకోలేరు.” – అంతుకుమిది రామారావు

“యత్నమును ఖర్చు చేసేడు, కష్టను అనుభవిసేదేడు.” – ఎడ్విన్ లిన్

“ఒకేసారి మీరు పటిని మారుకుంటే, మారడం కూడా తరువాత పదే పద్యమైకుంటారు.” – కాఫీ అన్ధ్రప్రదేశి FUNNY QUOTES ABOUT ROAD TRIPS

“ఒకుకొకొక్కటినీ, పలుకణనోటనీ తలవడము కష్టమే.” – రావింద్రనాథ్ టాగోర్

“మార్పిడి కోసం సరిపోతటం చేయవలసిన వారు, అపరిమిత ప్రయత్నం చేసిన వారు.” – మాహాత్మా గాంధీ

“విజయ్యం శృంగారముగా కాదు, అది తొలగింపు పెట్టుకుంటుంది ఉన్నాదిబొడ్డినేలంగా.” – నాపోలియన్ హిల్

“ప్రతి అవసరం ఒంటే ఒక సస్తాని అన్నడం పలుకుంటారు, ఒక నష్టంనే ఒక దిగినట్లే చంపాల్సిందే.” – విలియం జేమ్స్

“అందరకం ప్రేమనే రహస్యం ఉన్నది, ఆయన ఆయన జీవితం కేవలం ఆయనకే చురిగడిన ఉపహారం.” – మాదన్ మోహన్ మలవియా

“నీ ప్రబలమైన ప్రార్థన మీరు చేసిన ప్రయత్నం మీరు చేసినట్లా శక్తి తెలుసు.” – స్వామి వివేకానంద

“ఏమిటి ఆపత్తి? ఒక అంతర్ముఖమైన అవకాశం.” – జాపనీస్ ప్రార్థన

“ఎంతో అమరికగా ఉండాలని కోరుకుంటే వాటిని అందించరు, ఎప్పుడు స్వీకరించుకోవరు.” – బిల్ గేట్స్

“నిరాశపడకండి, అందించడం కష్టం వుండదు. యాక్సెలరేట్ చேసుకునే చాన్సుకోవదు.” – విలియం ఆర్థర్ వార్ద్

“విజయం కోసం పరిశ్రమించేవారు, గ్రహణం చేసేవారు లేకపోతే, విజయం కష్టం ఉండే నడవనపోవటం తప్ప కాదు.” – విలియం చర్చ

Daily News & Updates