RSS QUOTES IN MALAYALAM

“ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചുമതല ആക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ്.” – Unknown ( “Experience is the only teacher capable of shaping one’s life.”)

“തനതായ നേരം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക, മറ്റാരീതൊരു നേരമല്ല.” – Unknown ( “Live your own time, not someone else’s time.”)

“ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത മാത്രമേ അവശ്യം ആണ്.” – Unknown ( “When life presents you with special challenges, only stability will help you.”)

“നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കൂ, ശാശ്വതമായ അസാധാരണ ശീലത്തെ നേടൂ.” – Unknown ( “Make a difference, do something extraordinary that makes you immune to failure.”)

“മനോഹരമായ മധുരപ്രവാഹം ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ചിലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” – Unknown ( “Your life is painted by the enchanting flow of sweetness.”)

“നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരാഘോഷംകൾക്കും ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വഴിപ്പൂരംമുണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ, അവര് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.” – Unknown ( “If someone doesn’t need or make use of your celebrations or distress, they shouldn’t be neglected.”)

“നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചയും വിജയവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പരമാധികാരം സൃഷ്ടിക്കാം.” – Unknown ( “You can create supreme power within you without failure or success.”)

“സത്യം പറയുന്നതിനും സത്യത്തിലേക്ക് പിന്നാലെ നേരിടുന്നതിനും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ശക്തി ആവും.” – Unknown ( “You gain more power only by speaking the truth and ensuring it goes behind the truth.”)

“യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുക്തിയിലേക്ക് നിന്നും നിലകൊള്ളുന്നതിലേക്ക് നിന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിപാടില്ല.” – Unknown ( “There is no alternative route to liberation from truth.”)

“മനസ്സിന്റെ അജുതനെന്ന പറയ ഉള്ളപല വനിതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.” – Unknown ( “Many women verbalize about the strength of the mind, which creates the essence of your life.”)

“ജ്ഞാനികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കു തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും, മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും നിവൃത്തമാകുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കരുത്.” – Unknown ( “Don’t stop wise people from being lost, or from being retired from circles.”)

“ജീവിതത്തിന്റെ അഷ്ടമാനിസികെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയിലാവും.” – Unknown ( “You can hold the eight-dimensional nature of life in your own hands.”) TIME IS CURRENCY QUOTE

“ആഗമനങ്ങളിലും കടന്നുപോകുന്നതിലും ഒരു ചുവട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക്.” – Unknown ( “You have a key that works in both arrivals and departures.”)

“നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആഗമനം ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നീട് അത് മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരംകൊള്ളുക.” – Unknown ( “First acknowledge your arrival, and then stabilize it from a change.”)

“നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആശാന്റെ കൈകൾക്കടിയിൽ വശീകരിക്കണം, തന്നെയാണ് ദിശകാലീനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.” – Unknown ( “Place your problems in the hands of hope; it has the power to exclude current challenges.”)

“നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നിലൊരു ഉറപ്പുമാത്രമേ വലുതാകും.” – Unknown ( “Only a firm belief will make a difference in your life.”)

“ലോകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എവിടെയും ഒരു കളക്ഷൻമേഖലയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കകൂടി പറയില്ല.” – Unknown ( “The world does not say that your life should revolve around any one industry.”)

“മനുഷ്യ ജീവിതം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അനേന്തലമായ ശക്തിയോ ഉണ്ടാക്കൂ, പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആകരങ്ങൾക്കും ആശ്രയകാരിയായാകുക.” – Unknown ( “Create an infinite power to build human life by relying on invisible forms.”)

“ജീവിതത്തിന്റെ ചേഷ്ടകൾക്കുള്ള പരിശ്രമം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ ആയാണ്.” – Unknown ( “Efforts for the deeds of life should adhere to your desires.”)

“നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ തലത്തിൽ താഴ്കളയുക, അതിനാൽ അത് അപ്പം എന്നും മാറാതിരിക്കുന്നു.” – Unknown ( “Bow down at the feet of nature for your life; thereby it won’t change into anger.”)

“ജീവിതം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്ന് അറിയുക, ഒരു ഒഴുക്കിൽ നിൽക്കാനും പിന്നിലെയായി പലതുണ്ടാവാത്ത സങ്കല്പത്തിനായും നിങ്ങളുടെ കഴിവുണ്ടാക്കാൻ.” – Unknown ( “Realize how worthless life becomes if it is not preserved; and develop your skills to make the unachievable ideas come true.”)

“നിങ്ങളുടെ ആവിശ്കരങ്ങളു

Daily News & Updates