SHIV KUMAR BATALVI QUOTES

“ਬਾਹਰੋਂ ਢੱਲਿਆਂ ਸਨੇਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਸੀਸੇ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਡ ਵਿਚ ਲੇ ਗਈ ਬੱਤੀਆਂ।” ( “Outside, the blue shards of love, the lights taken away with sparks.”)

“ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਓਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ।” ( “I don’t live to leave anyone, just don’t let anyone believe me.”)

“ਸਦਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਈ ਹੈ।” ( “I have always spoken the truth, but people have forgotten it.”)

“ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੇਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇ ਲਈਏ।” ( “My heart says, pick up some battles with your own mouth.”)

“ਸਥਿਤੀ ਜਦ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਥੀ, ਮੀਠੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀਨਾ।” ( “When the warriors were alive, living used to be sweet.”)

“ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਲੈ ਚਲੋ।” ( “The heart always did something for someone, let it go.”)

“ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਤ ਦੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।” ( “I am not a calamity in life, calamities have come searching for me.”)

“ਮੈਂ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਲੇਖ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਨੀਰੇ।” ( “I tried to handle life, come and see, close again than the lines.”)

“ਹੋਣਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਘਜ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦ ਹੈ।” ( “Being a swordsman is not our right, but for ourselves, it is a habit of having swords on paper.”)

“ਸਭ ਦੀਆਂ ਠਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾ, ਹਰ ਠਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ।” ( “Read everyone’s places, everywhere they felt different.”)

“ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰ ਘਾਡ਼ੀ ਹੁੰਦਾ।” ( “According to darkness is the beat of the clock.”)

“ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਮੇਹੇ ਖੋ ਜਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲ ਹੀ ਉਤਾਰ ਜਾਵੇਂਗੇ।” ( “I might lose moments of happiness, but here I’ll get down.”)

“ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਖੇੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੇੜਦੀ ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ।” ( “I do not play with fate, I play with the gazes of people, oh God.”) FUN QUOTES FOR TEENS

“ਆਂਖਾਂ ਲੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੀਂਦਾ ਦੀਆਂ।” ( “The eyes fought with the forehead and questioned the sleep.”)

“ਅਦਾਂ ਸਨਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਨ-ਲੀਨਾਂ, ਟਪਕਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਥੇ ਗਏ।” ( “Look where the habits of the days and the dripping voices went.”)

“ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਆਸ ਸੌਫ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬੳੀਆ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੰਦਰ ਆਵੇਗਾ।” ( “The soul’s hope was not mere words, the ocean will come into my rivers.”)

“ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਘਰ, ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਕਿੱਧਾਂ ਗਈ।” ( “I don’t know where is your house-door, where did the wisdom of taking care of me go.”)

“ਧਰਮ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸੇ ਜੀ, ਸਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਚੀਏ ਬਣ ਗਏ।” ( “God resides inside the alms box of religion, the creators of our village turned into scriptures.”)

“ਮੇਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਣ ਆ ਗਏ ਨੇ।” ( “Where did you buy the ancestral homes of my mosques, you have come to settle in four corners.”)

“ਸੰਗੇੜੇ ਪੇਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਛਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਪੈਂਡੇ ਪੈਂਦੇ।” ( “The ones who supported our wings or hearts, they are the ones who keep coming back.”)

“ਜੁਝਣੇ ਚ ਤੂੰ ਮਿਤੀ ਕੀ ਕਾਸ਼ਟੀ ਲੈ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਟਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਉ ਪਾਈ।” ( “You brought the wooden boat to fight, couldn’t find even a matchstick.”)

“ਅਕੱਲ ਦੇ ਸੇਠ ਮੂੰਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡੁੱਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਆੜੇ ਰੱਖ ਤੇ।” ( “The boat of intelligence drowned in its mouth, keep enchanting me and those near you.”)

“ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੰਗਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡ ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ।” ( “I found true words, I found the wandering villages.”)

“ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਛੋਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਸਾਥ ਚੜ ਗਏ।” ( “The relations of heartbreak filled up, and they sold us by going hand in hand with age.”)

Daily News & Updates