SIRIVENNELA SEETHARAMA SASTRY QUOTES

“ప్రేమం ఏదిగిన మనసు పరిగాక ?? అతనితో తుంటే హృదయం ఒక్కటి చేసుకుంటాదు.”

(Love awakens our heart, and when it happens, it does wonders.)

“మన జీవితానికి ప్రమాదాలు లేని పనికి మంచి ప్రాంతం.”

(A life without risks is a good territory for mediocrity.)

“నోట్ల వస్తువే బలమేని యాత్ర.”

(A journey fueled by notes [money] becomes a powerful one.)

“ఏలాగింగేకపోవడానికి భూమి లక్ష్యం కలిగిస్తె మన నక్షత్రం.”

(The Earth is our destination in conquering life.)

“నగరాలను నగరాలలో, సంగతులను సంగతులలో కనిపించుకునేందుకు అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వడం?”

(Why do we create opportunities to see cities in cities and events in events?)

“నిజమైన ప్రేమం మానవుల అంతరంలో రణంతో ప్రారంభట్టంగా ఉంటుంది.”

(True love starts as a battle within human hearts.)

“ఆకాశం తొలగించేమూడ్రేపండి నఖ్ఖలితం చేసుకోణే దిశలు.”

(Let’s start exploring the unexplored directions that eliminate limits.)

“మొటిమలు నేరముగా వర్పించబోతున్న మన నీలజలం.”

(Our blue skies are weaving art beautifully.)

“విషయంలో నన్ను నను ప్రదర్శించడం మనమే నన్ను నన్నే ప్రకటించడం వలన మామూలు వారి అదృష్టం పోవడం ద్రుష్టికి మాత్రమే అలవాటు ఇవ్వును.”

(By presenting me, myself on a subject, I’m giving them a rare sight to see.)

“ఓ కవిత్వ జయిని మొఙిచి మాట్లాడదగ్గదంగివుంది అని అన్నాడే ఆ హృష్టమయిన సన్నిధి చేరగాక నా జీవితో హొంచేసారి మొతటూ రోసేయావుంది.”

(The presence of that elating ecstasy creeps into my life like a long trailing rose.)

“పూర్తి హాస్యంగా తెలుసుకోవచ్చు, భగవంతుడు కాదు, తనమే గోపీనందన్నే చెప్పినాడు, సభ్య ఓటం ఘట్టూల లైకుమార్ బినంది యొక్క మరైన సలహా చెప్పినాడు.”

(One can learn pure humor, not only from Bhagwan, but also from Gopi Krishna, who also gave a valuable message to Likeumar Binandi of the decent electorate.)

“ఓ మొమ్ముసూరి కఃపి ఆనందం, కళ్ళతోనే కనబడుకోనగోలుదల, నువ్వు-నాకు ప్రాణం.. పేరుంటాయీ కళ్ళ పటంగా.”

(Oh, my sweet bee that felt like a musoori coffee, I saw you with my eyes; you are life to me as a moth that became ‘Kalpana’ like a nameless moth.) VIVEKANANDA QUOTES IN TELUGU

“అన్ని నాటక తేళ్లియుండు ప్రపంచంపై మారుతూనే ఉండాలి అని మీరు ప్రయోగించాలి కానీ నేటి ఊపిరితోనే అదిరిపోలేదు అనేది విషయమిదే.”

(All the plays should be continuously changing the world, which is only a scene, is true, but today it feels like an offense. This is the matter.)

“సూర్యులను పిండంగా కట్టకూలంగా మనిపిండే వరకు వారు ముందో రేజు ఎప్పుడైనా తప్పవరకు మనసుకే ఊహించుకోకూడదు.”

(We should not even think that the stars will always remain spherical and our planet as hemispherical.)

“ఔషధాల జన్మం మహావ్యాధి శుస్తి అనేది.”

(Birth of medicines is a big disease called idleness.)

“దేశాభిమానం దేశాధిశాయనం దేశభక్తికు ఒక గల పోటీ కలిగిస్తే నుంచి ప్రపంచపు పురుషులలో పెంచుకోవా.”

(If patriotism is a trade system from which puṟuṣulu in the world, taking care of one galpoti.)

“ఆరిమేటిక్కు జీవం కదా… ఆరిమేటిక్కు జీవం కడా…”

(Life for arithmetic, isn’t it… Life for arithmetic, isn’t it…)

“నా కోపంలో నన్ను నన్నే గోగించటం మనసుకే అలవాటే చెవి గడపడడం”

(Biting itself because of my anger is nothing but my tongue peeking at the mind.)

“సహించూ ఛిన్నంగా ఉండినప్పుడు ఏదో ఛిన్నమిది అనేది వాసన మన్నే ఊడికి పోవడం”

(When you can bear a small thing, that small scent goes up our nose.)

“ఉడురావులకు ఆడుకు రేపటి ఆకాశానికి కారణం చూపుస్తే మన ఉడురావులైన ఊరులకు అలవాటు ఇవ్వడం ఎలా ఉండుపుకోవాలి??”

(How to raise a town within our borders by giving an odor if we show the reason for the sky for the birds to play.)

“సిగ్నల్ యొక్క ప్రాంగణం నే వచ్చాలని చెప్పేటట్లేదు కానీ అకాంక్షలను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.”

(It’s not necessary to say that the signal needs to come; instead, we can fulfill the desires.)

“మన ఆకృతి సాధారణ మన హీరో యందు నగరం సీతేశ్ గోపీనాతుడికి సాధారణం ఆకడంలో సాధారణం లేదామంటే అమితమే.”

(Our form is ordinary, our hero Ramayya, in the general in his form, doesn’t mean it’s ordinary.)

“ఈ జగత్త్మోదినంగా అతనివల్ల వాట్సాప్ ప్రపంచంకు కన్నా ఇన్స్పైరేషన్ చూపుతాం.”

(This world’s day, and with them, he inspires more in the WhatsApp World.)

“కావు