TELUGU LIFE FAILURE QUOTES

“నాకు ఇరువు దరిద్రం, కనబడుతే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది.” – Unknown

“My poverty brings me so much happiness, whenever it appears.”

“నిప్పులు రాకుండా కేసి, ఆగం ఆగం ఎవరితే నేతితో ఉంటే పట్టించాలనుకుంటాడు.” – Unknown

“If you can face failure without losing hope, you will succeed someday.”

“జీవితంలో సాధారణంగా గల వాడు ప్రతియొక్కరి మీద పోతే అలా ఉంటాడు.” – Unknown

“Life becomes ordinary when someone depends on others for everything.”

“జీవితంలో లోపల దారి లేనివాడు, తన మార్గంలో సాగిపోతే ఏంత సౌకర్యంగా ఉంటుంది.” – Unknown

“A person who doesn’t rely on shortcuts in life will experience the utmost comfort on their chosen path.”

“అప్పటికి వెనక్కలు చేసే మూడు వాడులంతా ఉండటం జరగలేదు.” – Unknown

“Don’t be one of those three people who always find excuses for their failures.”

“అతడనే బాధ్యత ఇచ్చేవాడం నిజంగా ఒక పాత్ర పట్టడం ఉండటానికి చాలా దూరం.” – Unknown

“It takes a long way to truly embrace the role of being responsible for yourself.”

“మొత్తముగా వారు మీ వాడలా అయి ఉండాం, అనుకో, మీ జీవితం చాల అందంగా నిలుస్తుంది.” – Unknown

“Always keep in mind that your life becomes much more meaningful when lived for others.”

“వార్తకంగా చెప్పిన శక్తి అసలు జీవితంలో ప్రాముఖ్యం కలగలేదు.” – Unknown

“The real strength lies in the actions you take, not just in the words you speak.”

“జీవితంలో ఓ వ్యక్తిత్వం చాల అగ్గంగా మారదంతే, ప్రతివేళ వీటి పక్కన ఉండడం కూడా అసలులో చాల సుఖం.” – Unknown

“True happiness lies in being a person whose presence brings warmth, and being able to reside in the company of such people.”

“జీవితంలో ఆయన ప్రతిరోజుకాన్నా పెంచడం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకో, ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడని తెలుసుకోండి.” – Unknown

“Learn how to live your life contentedly, regardless of the daily struggles faced.”

“నిజమైన విజయం అనుకునే ప్రతివిధనం వేరే లోపాలు మారుతాయి.” – Unknown

“True victory involves transforming setbacks into opportunities.”

“కనీసం బాధితులలో ఉండటం కంటే వ్యక్తి జీవితంలో చేరవలసిన విషయాలు ఎలాంటి ఉండాలో తెలుసుకో.” – Unknown

“Learn the qualities one must possess in life rather than dwelling on the sufferings of others.”

“ప్రతియొక్క నిల్లన దగ్గర ఉండడంతో ని వారు సిగ్గు పడరాలి అనుకుంటున్నాను.” – Unknown CUTE QUOTES IN PUNJABI

“I wish they had the strength to laugh at every obstacle life throws at them.”

“జీవితం అందగతంగా ఉండకూడదు, బలి ఇవ్వకూడదు, అన్ని సందేహాలను తీసేవాళ్ళను అయితే వారు ఉండకూడదు.” – Unknown

“Life shouldn’t be about survival, sacrifice, or letting doubts define who you are.”

“జీవితంలో మీ కుటుంబానికి చూపుకు మించిన ప్రతివాడం ఒక ధన్యమైన వ్యక్తి అవ్వాలనుకుంటాడు.” – Unknown

“The person who is able to provide stability and affection to their family is truly blessed.”

“గూట మీద పక్కన బాగా వ్యయం చేసే వాళ్ళన్ని జీవితంలో కనీసం కొన్నిసార్లు ఎలాంటి తొలిబడతారు.” – Unknown

“Learn from those who spend wisely and avoid unnecessary expenses, at least on some occasions in life.”

“జీవితంలో మొత్తముగా పెరిగినవాళ్ళకు అక్కర్లు తీసే వాళ్ళను చూసి అందంగా అనుకోండి.” – Unknown

“Look up to those who stand tall after overcoming hardships in life.”

“ఒకగ్రంధం చదవకండి, అనుభూతి వేలుచ్చేకపోయి ఉండకూడదు అనుకుంటాను.” – Unknown

“Don’t just read books; strive to put the knowledge gained into practice.”

“జీవితంలో భగవంతుడు ఉండేవాడు మానవత్వంను మరింత ఆకర్షించేవాడే.” – Unknown

“The one who reflects the concept of humanity is the closest to God in life.”

“జీవితంలో ఈనాడు కొన్నిసార్లు నాచకపోతే, ఉంటే మీ జీవితంలోని ఏదైనా ఒక పెద్ద బాధ కనిపించదు.” – Unknown

“If someone disappoints you at times in life, there won’t be any major regrets or burdens in your life.”

“ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పట్టించిన త్యాగం సంతోషం గా అనుభవించకూడదు.” – Unknown

“One must not experience satisfaction without making sacrifices in life.”

“జీవితంలో బాధితులను సాధ్యం కలిగించరారంటే ఆత్మ గౌరవం మీకు ఫలంగా రాదు.” – Unknown

“Your self-esteem does not prosper if you don’t manage to help those in need in your life.”

“చిన్న విషయాలను గురించి లోపల ఉన్నవారు వాతావరణం తప్పండి.” – Unknown

“Those who always find shortcomings in small matters have a polluted mindset.”

“జీవితంలో ప్రతి పక్షంగా ఆలస్యమే ఆనందంగా కనిపిస్తుంది.” – Unknown

“In life, every aspect appears enjoyable when viewed with a positive attitude.”