VIPLAVAM QUOTES IN MALAYALAM

“പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജയിക്കുക തന്നെ, അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വെറും അശക്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സാഹസം അവസാനിക്കും.”

(If you act, you will definitely succeed, otherwise your courage will end up being mere weakness.)

“ഏതായാലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഉൾക്കടലിൽ പടർന്നുവലഞ്ഞാലും യാതൊന്നും മാറുകയില്ല.”

(If you have a need, act. Even when submerged in the deep sea, nothing will change.)

“ആഗ്രഹം മുഴുകുക, സാധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതീകത്തെ ഉറക്കൊള്ളുക!”

(Dive deep, achieve. Embody your symbol!)

“സ്വന്തം ഉയർച്ചയ്ക്കായി തീവ്രമായൊന്നുണ്ടാക്കുക, പട്ടികയിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആണ്മക്കളുണ്ടാക്കുക.”

(Create something intense for your own growth, make anything possible to come out on top.)

“ജർനലിസ്റ്റായി പഠിക്ക, മനസ്സിലാക്കുക, പെരുമാറ്റം തുടങ്ങുക. നൽകാൻ ദുർബോധനങ്ങൾ നടത്താതെ പ്രശസ്തിയെ നേർത്തെ നേർത്തെ കിട്ടുക.”

(Study as a journalist, internalize, and start the transformation. Achieve fame by not succumbing to obstacles.)

“അവസ്ഥാതാണ് നമുക്ക് മനോഹരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.”

(It is during adversity that we discover enchanting beliefs.)

“നിന്റെ തീയതിയെ അടിക്കുക. മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ നീ അതിസാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ?”

(Embrace your destiny. Can’t you make it possible in your entire life?)

“നീ സ്വന്തമായി മെച്ചപ്പെട്ടുവരാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. മറ്റുള്ളവർക്കെങ്കിലും നീയാവശ്യപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെടുവാനാകും.”

(You can only excel on your own. By relying on others, you may face defeat.)

“പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിരവധി മൂല്യങ്ങളും അസാധാരണ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ചേർത്തുള്ള ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കൂ.”

(Remember that prizes are a combination of numerous values and extraordinary fortunes.)

“നീങ്ങിയാൽ സൂര്യനും തെളിച്ചം ഉള്ള തിളങ്ങുവാനായി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുപോകൂ. ഉൾകൗരവം കൂടാം.”

(Move ahead and decide to shine like the sun. Inner strength can be increased.)

“നീ സ്വന്തം ഏട്ടാണ്ടാകാൽ നിർമ്മാണം മാത്രമായിരിക്കൂ. അതിനാൽ നിനക്ക് മറ്റൊന്നിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ വിരിയുക.”

(Let your own decade be a creation. Therefore, do not lose opportunities by losing something else.) OSWALD SPENGLER QUOTES

“വളരെയധികം വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക, ക്ഷമയും മനോഹരമാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാക്കിയാൽ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ യശസ്സുള്ളതാകും.”

(Develop a great deal of faith, make forgiveness enchanting. If you live like this, you will truly succeed.)

“നന്മയെ കണ്ടെത്തും തീരുമാനിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഗത്തിന്റെ മൂലം, നിന്റെ അധികാരം കുറഞ്ഞുവരും.”

(Discover goodness in decisions, or through the root of compromise, your authority will diminish.)

“പ്രഗത്ഭമായ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രത്യേകം പ്രഭാവിതമായകൂടെ നകുരമാകുവാൻ പറ്റില്ല.”

(An intense desire can withstand even the most challenging obstacles.)

“സ്വൻകാര്യങ്ങൾക്ക് സൂധമായി പ്രതിരോധം ഒന്നും ഇല്ലാതാകാൻ സാധ്യമല്ല.”

(It is not possible to eradicate resistance entirely when it comes to personal matters.)

“നിന്നെ നേടുന്നതിന് ആകാം ഉപായങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നേരെയേറുന്നതും നീക്കുന്നതും തീരും.”

(There are means to achieve you, but overcoming obstacles is essential.)

“പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപക്ഷം ശത്രുവിനെ മനോഹരമാക്കാൻ ശക്തി കഴിയും.”

(It is possible to enchant an enemy by taking action.)

“ഏതുവർദ്ധിച്ചാലും, സ്വന്തമായി ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തെ തടഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പുകഴിഞ്ഞ്, പൃഥ്വിക്കന്നും വിജയം പ്രാപിക്കാനാകും.”

(No matter how much you increase, the greatest challenge becomes negligible when you overcome it yourself, enabling you to achieve victory on earth.)

“സ്വന്തമായി ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വനം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, നിർബന്ധത്തെക്കാൾ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും.”

(By acting to create the greatest peace for yourself, it becomes possible to triumph over necessity.)

“സ്വോത്സഹം സംരക്ഷിക്കാൻ വ്യക്തമാക്കാതെ വളരെൻറെ ഉത്സാഹം ഉറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൂചന സമയമാകും.”

(The enthusiasm of many flourishes without explicitly being protected; it becomes an indicator of your signal time.)

“നീ കൂരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൌഭാഗ്യവും വിജയവും വരുത്താൻ പാടില്ല. പ്രയത്നം സാധ്യമാക്കുക.”

(You cannot bring about significant changes in your favor and victory by means of cruelty. Make effort possible.)

“നിനക്കു രസമുണ്ടെങ്കിൽ, നായകനാകൂ. അതല്ലാതാകു

Daily News & Updates