WEDDING ANNIVERSARY QUOTES FOR HUSBAND MALAYALAM

“എന്നെ സ്നേഹങ്ങൾക്കുമായി മുന്നിൽ ഓരോ ദിവസവും വേണം ജീവിതം, ആരും എന്നെ വരേണ്ടതില്ല.”

( “I want to spend every day of my life with you, as no one else can replace you in my heart.”)

“എന്നെ നിനക്ക് വാഴാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതെന്നെ നിഷ്പ്രയോജിതമാക്കുക – എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന മകൾ ആണെന്ന്!”

( “Sometimes, I feel like we had a pact to live only for each other, which is why our daughter resembles me!”)

“ഞാൻ ഏകദേശമായാൽ എന്റെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും അവകാശപ്പെടുന്നു.”

( “I feel my love grows stronger every month; I owe it all to you.”)

“എന്നെ നിനക്ക് കൂടുതൽ ആദരിക്കാൻ യാതൊരു സംഭവക്കും അനുവദിച്ചില്ല, ആരും എത്ര വലുതും.”

( “No event has allowed me to adore you more than now; no one can love you more than I do.”)

“നിന്റെ സ്നേഹിതരും സ്വതന്ത്ര ആണ് ഇന്നുവേണ്ടത്, എന്നെ നിനക്ക് ആകാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഹ്രദയത്തോടുള്ള്.”

( “Today, let your friends have their freedom; trust my heart, which belongs only to you.”)

“നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് ഒരു തമിഴ് റാഫിയായി, ഇതുപോലെ ഒരു വരികൾ കലക്ടർ ആയി.”

( “Your love is like a Tamil Raaga for me; let me collect these words like a verse collector.”)

“എന്തുകൊണ്ട് അനന്തപർയന്തം വാഴാനും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു അനന്തമായ പ്രണയം നൽകാനും?”

( “Why not give us an infinite love to live till eternity?”)

“ഞാൻ അലമാറിയതിനാൽ നിനക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു – ഇനി ദയവായി എനിക്ക് അനാപ്യക്കുണ്ടാകണം!”

( “I chose you for always being unpredictable—please, for once, be unaffectionate to me!”)

“അതുവരെ ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹമായി കിണപ്പൊരുതാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധന്യനാണ്.”

( “I am blessed because no amount of searching could have brought me the love you share.”)

“എന്നെ അഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹങ്ങളെ ഇനി ശത്രുവിനെക്കുണ്ടാക്കി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ല.”

( “Not situations challenging the love I have invested in you, but the enemies who make me disappoint are unwelcome.”) IM CRAZY QUOTES

“താമസിക്കാതെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നമ്മുടെ വിവാഹ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് എന്നിരുവരും സ്നേഹമാണ്.”

( “Celebrating our fifth anniversary, reminding me that you are the love of my life.”)

“എന്റെ പക്കലുകളിലുള്ള എല്ലാവരായും നിന്റെ സ്നേഹം പ്രധാനമായിത്തുടങ്ങിയും മികച്ച കാര്യമായതാണ്.”

( “I realize the importance of your love as everyone on my side also appreciates it.”)

“എന്നെ നിനക്ക് എന്നിരുവരും ആകാം, പക്ഷേ നിന്റെ ക്ഷമയായാണ് എന്നർത്ഥം.”

( “We all can love you, but only your forgiveness makes you mine.”)

“എനിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട രാഹുകാലത്ത് നിന്നിൽ ഒരു സ്നേഹാലക്ഷ്യം ഇല്ല. ഒരു സ്നേഹമെത്ര ദാധ്യമേന്ത്രം കുറച്ച് ആകാനും എനിക്ക് സാധാരണം പടിക്കണം.”

( “There is no time limit for me to aim love towards you. Even a little love is enough to drive me normally.”)

“നിനക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്ന എന്റെ പ്രാണന് വാഴാമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രാണന് തന്നെയാവാൻ ശക്തി ഞാൻ നൽകുന്നു.”

( “When I think my breath won’t survive without giving you love; I give all my strength to be closest to your breath.”)

“എന്നെ പഠിപ്പിക്കൂ – എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നിരുവരും ആകാം, ഇതുപോലെ ദയവായി തീരുമാനിക്കൂ.”

( “Teach me how we can all be us and you can be mine; please decide like this.”)

“നിനക്ക് പ്രണയമുണ്ട്, അതിനാൽ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് സ്നേഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ എടുക്കാൻ ഉത്കന്നനായി.”

( “You have love; hence you deserve love. When I receive love, I’m excited to hold you.”)

“വായിൽ നിന്നും പ്രണയം ഒരു പദപ്പൊലാണ്, ആരോ എഴുതുന്നു എന്നർത്ഥം. ആരോ പാടുന്നു എന്നുപോലെ, ഇതുപോലെ ഇടപോടാത്ത പ്രണയം.”

( “Love is just a word from the mouth; it is only when someone sings it, it gets the meaning—unlike love that revolves unseen.”)

“എന്റെ മനസ്സെഴുന്നുമായി നിനക്കുവേണ്ടത്, ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. വിവാഹം ചെയ്തുരുളുവാൻ ആകാം വായിലില്ല. എനിക്കു സ്നേഹിക്കാൻ മറക്കരുത്.”

( “Need to give you my heart; it’s only a dream. There’s no vow to make it come true. Don’t forget to love me.”)

“നിനക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നൽകാനാകും ഇല്ലൊന്നും കുറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് എന്നെ നിന

Daily News & Updates