WOMENS DAY QUOTES TELUGU

“స్త్రీలకు సమానత అవసరం” – ఇందిరా గాంధీ “Equality is essential for women” – Indira Gandhi

“స్త్రీ ఎవరికిన్నపుడూ శక్తి.” – హాయిడ్న్ కెల్లర్ “A woman is always powerful.” – Heidi Keller

“స్త్రీ ఎక్కడ చూసినా అది ప్రేమయే కాదు, శక్తియే.” – రాబీంద్రనాథ్ టాగోర్ “Wherever a woman looks, there is not just love but also power.” – Rabindranath Tagore

“ప్రజల బాధ్యతలను గుర్తించించడం ప్రతిపక్షులతో వివాదం చేసే సమయంలో స్త్రీత్వము మరీ ఆవశ్యకం.” – ఖండితేల్లి మమి “Feminism is more necessary than ever during times when opponents question people’s responsibilities.” – Kandimalli Mamidipudi

“స్త్రీ శక్తి ప్రపంచం ఉంచుకోవడం కలాకులపై పెట్టుబడి.” – శచీ గుప్త “Women power poses a challenge to established norms.” – Shachi Gupta

“స్త్రీలు మన భూమిపై పటిష్టంగా నిలబడ్డాయి.” – మహాత్మా గాంధీ “Women are the backbone of our society.” – Mahatma Gandhi

“స్త్రీలు ఆంధ్రమహా సరస్వతిని అవరంగం చేసే శక్తి.” – శ్రీ శ్రీ జగద్గురు స్వామి చింద్రలేక్ష్మీదేవీ “Women are the internalized power of Andhra Mahasaraswathi.” – Sri Sri Jagadguru Swami Chindralekha Devi

“స్త్రీలు కనుక స్వాతంత్ర్య” – ఝవాహర్ లాల్ నెహ్రు “Women demand freedom” – Jawaharlal Nehru

“స్త్రీలు ప్రజల భవిష్యత్తు.” – అబ్దుల్ కలాం “Women are the future of the people.” – Abdul Kalam

“స్త్రీవాదం నాళ్ళపై పెట్టే ప్రయత్నించిన అనుకున్న చికిత్సా పద్ధతి.” – రమేశ్ పోఖ్రియాల్ “Feminism is the healing method I attempted on my wounds.” – Ramesh Pokhriyal

“స్త్రీలకు ప్రత్యేక పరిస్థితుల కోసం ప్రొత్సాహం అవసరం.” – ఇందీర నూరేవీ “Encouragement is required for women in special circumstances.” – Indira Nooyi

“స్త్రీ శక్తి రత్నములో ఒకే మూడు రత్నాలు – అమ్మ, బ్రాతర్, పతి.” – రమేశ్ అరవింద్ “Women power consists of three gems – mother, sister, and wife.” – Ramesh Aravind

“మన దేశ్యంలో అధికారిపులు మిగతా దేశాలతో సమాన అవర స్థానాలను కోరుకుంటున్నారు.” – మన్మోహన్ సింగ్ “In our country, officials are striving for equal status along with other nations.” – Manmohan Singh LIFE IS A PRECIOUS T FROM GOD QUOTES

“స్త్రీకి గొప్ప మరియు చేతులు, ఆంధ్రమహాసారస్వతితో సేకరించబడింది.” – శ్రీ అన్నమాచార్య “Women have gained great wisdom and knowledge, bestowed by Andhra Mahasaraswathi.” – Sri Annamacharya

“స్త్రీ పరిష్కృతి నీతి మరియు నీతి అనుసారించబడగలదు.” – మహాత్మా గాంధీ “Women deserve justice and fairness.” – Mahatma Gandhi

“స్త్రీలు గొప్ప భోగకర్త దేవతలు.” – శ్రీ శ్రీ శారదాపీఠాధిపతి “Women are great benefactors and deities.” – Sri Sri Sharada Peethadhipati

“స్త్రీ కలిగేవి వరం, స్నేహంలేకుండా పట్టలు, అందరు సమ్మానంతో చూసే పట్టలు.” – బుద్ధ గుండమ్మ “Women wish for a life without chains, a life where everyone sees them with respect.” – Buddha Gundamma

“స్త్రీకి హక్కులు అమ్మికచ్చినా అవి దేవతని గదిల మీద మరింత గొప్ప దేవత అపుడు.” – శ్రీ శ్రీ జగద్గురు స్వామి తాత్యయన్య “Even though women’s rights are small, when they are recognized, she becomes the greatest goddess.” – Sri Sri Jagadguru Swami Tatayyanya

“స్త్రీ తన మాత్రుభాషగా మాట్లాడదు, ఆ భాష స్త్రీ యాండరాడు.” – మథురా బద్రినాథ్ “A woman doesn’t speak just her mother tongue; she speaks the language of all women.” – Mathura Badrinath

“స్త్రీ గురుచేతన.” – రాజేంద్ర కుమార్ “Women are the conscious ones.” – Rajendra Kumar

“మన సమాజంలో స్త్రీల ప్రాముఖ్యత లభించేందుకు మొదలు పెడవలు చేయాలి.” – చింనెమిలి “We should take the initiative to empower women in our society.” – Chinnamili

“దేశంలో విధ్యాత్మక పీడని తగ్గించే మొదలుపై ప్రయత్నం చేసే స్త్రీలు అవసరం.” – సోనియా గాంధీ “Women are required to lead the effort to eradicate educational poverty in the country.” – Sonia Gandhi

“స్త్రీకి కలిగే స్వాతంత్ర్యం కలిగించండి.” – ఆనుధిపతి ఈలమ్ ఉరట్కల్ “Give women the freedom they deserve.” – Lord Elam Uratkal

“స్త్రీకి సమాన అవకాశ రావాలి, సమాన యొకటినించడం కూడా నాకిరాలీ.” – వియంపేల్ “Women should have equal opportunities; gender discrimination is unacceptable.” – Viyampel